I januari i år bad Uppsala universitet Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning att yttra sig i ett fall om misstänkt oredlighet.

Ärendet gäller en professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Det som universitetet i första hand ville att Expertgruppen skulle uttala sig om var om en felaktig angivelse av population n=3 390 i stället för n=3 389 i en publicerad vetenskaplig artikel är att anse som oredlighet i forskning.

Expertgruppen skriver i ett nyligen publicerat yttrande att professorn uppsåtligen har gjort sig skyldig till förvanskning av vetenskapliga data och därigenom till oredlighet i forskning.

Men bedömningen att det rör sig om oredlighet beror inte på det till synes marginella felet i sig, förklarar Expertgruppens ordförande Lena Berke.

– Vi säger att felet är litet och att det inte hade betydelse för resultatet, men det var det här att man vidhöll felet och publicerade trots att man visste att det var fel, säger Lena Berke till Läkartidningen. 

Enligt Expertgruppen har det i ärendet framkommit att felet varit känt före publicering, men att professorn, som är en av flera författare till den aktuella artikeln, motsatt sig en ändring och framhärdat i användandet av den felaktiga siffran.

På frågan varför det endast är professorn som enligt Expertgruppen har gjort sig skyldig till oredlighet, och inte övriga artikelförfattare, svarar Lena Berke:

– Det är den författaren som har insisterat på att man skulle hålla sig till den här jämna siffran, men vi har inte utvecklat det vidare i vårt yttrande och då vill inte jag göra det heller.

Expertgruppen var dock inte enig i bedömningen. Tre ledamöter och en ersättare framför avvikande mening i en bilaga till yttrandet.

De pekar bland annat på att artikelns vetenskapliga bidrag inte påverkats av att antalet respondenter felaktigt angivits på det här sättet, samt att författarna gett en trovärdig förklaring till det ursprungliga misstaget.

De anser dock att professorn bör kritiseras för att denne hållit fast vid den felaktiga siffran trots att felet uppdagats, vilket är ett odiskutabelt avsteg från god forskningssed men inte av så allvarlig art att det ska betraktas som vetenskaplig oredlighet.

Slutgiltigt beslut om oredlighet fattas av Uppsala universitet.

Det aktuella yttrandet finns att ta del av på Centrala etikprövningsnämndens webbplats.