Pilotprojektet mellan den offentliga Närsjukvården Halland och Min Doktor gjordes vintern 2016/2017. För regionens del handlade det om att testa digital vård och förbättra tillgängligheten för patienterna. I praktiken skickade regionen de patienter som man vid triagering fann lämpliga vidare till Min Doktor. Drygt 400 patientärenden dokumenterades och utvärderades.

En stor del av samarbetet skulle dock ha utgjorts av en gemensam studie med syftet att se hur många av de patienter som skickats till Min Doktor som därefter behövde söka vård hos de fysiska vårdcentralerna. Det handlade alltså om att undersöka huruvida Min Doktors hantering faktiskt avlastade primärvården. 

– Studien hade åtminstone kunnat ge debatten en fingervisning om digitaliseringens avlastande effekt, säger Daniel Persson, affärsutvecklingschef på Min Doktor.

– För om det inte fanns en avlastande effekt borde man ju lyfta det och fundera på varför alla regioner och landsting i Sverige driver digitaliseringen överhuvudtaget. Så den studien var jättevärdefull.

Men Region Halland hoppar av den delen av samarbetet. Anledningen är att huvudforskaren som skulle ha arbetat med studien har lämnat regionen för arbete på annat håll. Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård säger att man också är nöjd med det material som tagits fram och han tror inte att studien är nödvändig.

– Vi tror inte att den ger så jättemycket mer, utan vi har en ganska bra bild.

Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, säger att man inte riktigt har bestämt hur man ska gå vidare i frågan nu när någon studie inte blir av.

– Vi får diskutera med regionens forsknings- och utvecklingsenhet om hur vi ska göra, säger hon.

Hon poängterar också att arbetet med digital utveckling har gått fort. När Läkartidningen tidigare i år gjorde en kartläggning över landstingens egna digitala lösningar i primärvården, hade Halland inte fattat något beslut i frågan. 

– Utifrån den kartläggning som Läkartidningen gjorde i februari ligger Halland inte bland de främsta i utvecklingen. Därför är vi väldigt angelägna om att sätta igång arbetet ordentligt och skapa egna digitala lösningar som komplement till fysiska möten. Det är viktigt för oss.

Daniel Persson på Min Doktor berättar om hur det vid samarbetets början 2016 var oklart om regionen skulle bygga en egen lösning eller köpa tjänsten, till exempel av hans företag. Men nu står det klart att Halland inte kommer att köpa digital vård av en tredje part, utan utveckla tjänsten själva. Tommy Rydfeldt bekräftar att en plattform, samma som Region Jönköpings län använder, har upphandlats. 

När det gäller övriga delar i pilotprojektet mellan Region Halland och Min Doktor, är parterna inte heller helt överens om slutsatserna. Regionen har till exempel vissa invändningar mot förskrivningen av antibiotika. Min Doktor påpekar dock att det är allmänt svårt att säga något om antibiotikaförskrivningen när det inte finns några jämförbara siffror för regionens egna vårdcentraler. 

Region Hallands utvärdering av samarbetet kan du läsa på regionens webbplats, och Min Doktors kommentarer finns på företagets webbsida.

 

Läs även:

Digital vård ska utredas

Så mycket kostar digital vård

Landstingen tar upp kampen om digital vård