Hans Karlsson återvänder till Värmland. Foto: Thomas Carlgren

Hans Karlsson lämnar sitt nuvarande uppdrag inom Sveriges Kommuner och landsting för att i höst tillträda som verksamhetschef för en nybildad organisation inom Landstinget i Värmland, slutenvård Arvika.

– Mitt förordnande löper ut och jag fick en fråga av min nuvarande chef om att fortsätta på SKL. Samtidigt fanns ett arbete av en helt annan karaktär och med ett lokalt perspektiv ute som lockade mig. För mig handlar det om att gå tillbaka till de ursprungliga drivkrafterna, det som handlar om att försöka se till att möten mellan patienter, brukare och de professionella blir så bra som möjligt och att öka kvaliteten i den delen av vårdkedjan, säger Hans Karlsson till Läkartidningen.

– De jobb jag haft har ju egentligen handlat om att stödja och öka kvaliteten i detta på olika sätt. Min insikt är att den största förbättringspotentialen och det viktigaste jobbet måste göras på den lokala nivån. Man kan ge vissa förutsättningar på nationell och regional nivå, men det är på lokal nivå som förbättringen måste ske, fortsätter han.

På frågan vad han är mest nöjd med att ha åstadkommit under sin tid på SKL lyfter Hans Karlsson bland annat fram att han fått vara delaktig i arbetet med systemet för kunskapsstyrning som landstingen ansvarar för, arbetet med »Strategi för hälsa« och »Vision e-hälsa 2025« samt arbetet med den nya lagen för utskrivningsklara patienter.

I sin nya roll som versamhetschef för slutenvård Arvika väntar nya utmaningar. En aktuell fråga vid Arvika sjukhus handlar om den förändrade organisationen på akutmottagningen som ska införas i juni i år.

I stället för dagens system, med en primärjour på akuten med stöd av kirurgbakjour, ska en akutjourlinje med sex specialistläkare införas. Det innebär att kirurgbakjouren tas bort och att läkarna i stället får vända sig till bakjouren i Karlstad. Förändringen har mött skarp kritik från den lokala läkarföreningen.

Hans Karlsson känner till organisationsförändringen på akuten men han pekar på att han inte arbetat med frågan och att han i nuläget har för lite bakgrundsinformation. Samtidigt säger han:

– Men min hållning är att vi får titta på det som finns i dag och så får man prova. Fungerar det bra så får man utveckla det. Visar det sig att det här inte var något bra så tänker jag att både min kommande uppdragsgivare och andra kommer att vara öppna för en diskussion om vilka förändringar som behöver göras.

– Det här kommer att börja innan jag har hunnit komma på plats, och då blir min uppgift att se hur man kan lösa det på bästa sätt med den förutsättning som är. Visar det sig att det inte är bra så får vi ändra och korrigera till något som är bättre. Det gäller alla organisatoriska lösningar. Allt går att ändra över tid och det är fullt möjligt att se annorlunda på saker även om det ibland inte verkar så.

Hans Karlsson har en bakgrund som röntgenläkare och har tidigare varit chef för röntgensjukvården i Värmland. Innan han lämnade Landstinget i Värmland för SKL 2013 arbetade han som landstingsdirektör.

Rektyreringen av en ny chef för vård- och omsorgsavdelningen hos SKL ska inledas inom kort.