De har kritiserats för att förskriva antibiotika på för lösa grunder, alltför aggressiv marknadsföring samt för att störa sjukvårdens principer för prioritering. Nu riktas även skarp kritik mot själva grunden i de digitala vårdgivarnas verksamhet – att ställa diagnos utan att fysiskt träffa patienterna i fråga.

Fem företrädare för Centre for assessment of medical technology in Örebro (Camtö), varav tre läkare, har sammanställt det vetenskapliga kunskapsläget kring diagnostik vid digitala vårdbesök. I en debattartikel i Dagens Nyheter konstaterar de att det saknas vetenskaplig evidens för att bedriva diagnostik vid digitala vårdbesök.

»Detta arbetssätt är inte heller förenligt med lagstiftarens intentioner om en vård byggd på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Digitala vårdbesök i diagnostiserande syfte måste för närvarande betraktas som experimentell verksamhet«, skriver artikelförfattarna.

De har inte inte heller funnit någon vetenskaplig grund för att digitala vårdbesök sparar pengar för hälso- och sjukvården.

Då det var Region Jönköpings län som var först ut med att likställa digitala vårdbesök med fysiska uppmanar debattörerna nu regionen att redogöra för det beslutsunderlag man lutat sig mot. »Det krävs grundlig vetenskaplig evidens vid införande av nya läkemedel – bör inte samma krav gälla vid radikalt nya arbetssätt?«, frågar sig skribenterna.

Som Läkartidningen tidigare berättat står många landsting och regioner i startgroparna för att införa egna digitala vårdtjänster. Författarna till debattartikeln i Dagens Nyheter anser att detta kan ske först efter att nytta, risker och kosntadseffektivitet har studerats inom ramen för kontrollerade randomiserade studier som godkänts av etikprövningsnämnd. Innan det finns evidens för diagnostik via digitala vårdbesök måste sjukvårdshuvudmännen, skriver författarna, »ta ansvar för att våra gemensamma skattepengar inte används till storskaliga kliniska experiment utan vare sig vetenskaplig grund eller etisk prövning«.

Däremot, konstaterar de, kan det finnas fördelar med att använda digitala vårdmöten vid uppföljning av patienter med kronisk sjukdom. Ett pilotprojekt för patienter med astma pågår för närvarande vid den privata digitala vårdgivaren Kry.

Läs mer:

Så mycket kostar digital vård

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Kräver IVO-granskning av digitala vårdaktörer

Digital vård får pengarna att rulla

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«