Läkarna som svarat på undersökningen har inget större förtroende för de politiska partierna i vårdfrågor. Det lutar i stället över åt »negativt förtroende«: de flesta läkare som tagit ställning har ganska litet eller mycket litet förtroende för partierna.

Sämst förtroende har de för Sverigedemokraterna. Mest förtroende, eller minst dåligt, har de för Liberalerna. Överlag är siffrorna bättre för Alliansen än för de rödgröna partierna.

När det gäller samhällsinstitutioner är förtroendet störst för Läkemedelsverket. Det är tajt mellan platserna 2–4, men Svenska läkaresällskapet kommer tvåa följt av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Sveriges läkarförbund kommer fyra och sist på listan kommer Försäkringskassan.

Den viktigaste vårdpolitiska frågan är förbättrade arbetsförhållanden för personalen, som 27 procent av de svarande rankar först. Därefter kommer en stärkt primärvård, följt av fler vårdplatser på sjukhusen.

Just nu läser du den mediekanal som läkarna har störst förtroende för: Läkartidningen. 85 procent har ganska eller mycket stort förtroende för hur Läkartidningen sköter sitt jobb. Tvåa är Dagens Medicin, där motsvarande siffra är 65,5 procent. Därefter följer i tur och ordning Dagens Nyheter, Sveriges Radio och SVT. I botten ligger Aftonbladet som 64,4 procent har ganska litet eller mycket litet förtroende för.

Läkarnas förtroendebarometer görs på uppdrag av Narva, en kommunikationsbyrå med fokus på livsvetenskaper, läkemedelsbranschen med mera. Antalet svarande var 107 av 205 tillfrågade.

Hela undersökningen hittar du på Narvas webbplats.