En tung kritik i landstingsrevisorernas granskning av Karolinska universitetssjukhuset handlar om brister i styrning, kontroll och transparens. Verksamheten bedöms i alltför hög grad ha styrts som ett bolag, med brister i ärende- och beslutsprocesser, trots att sjukhuset formellt sett är en nämnd där kommunallagen ska tillämpas.

Revisorerna tar också upp kritiken från en tidigare internrevision om konsultköp och fakturahantering, vilket Läkartidningen tidigare berättat om.

– Det handlar dels om konsultinköpen som gjorts, liksom om kontrollen och styrningen av sjukhuset som vi riktar en anmärkning mot styrelsen. Det är otydligt vilka beslut som tas i styrelsen, och man lever inte upp till kommunallagen, säger Hans-Erik Salomonsson (S), ordförande i den revisorsgrupp som granskar sjukhuset, till Dagens Nyheter. 

Enligt revisorerna behöver styrelsen se till att ärenden hanteras på rätt nivå och att man snarast implementerar ändringar i arbets- och delegationsordning.

I rapporten kan man också utläsa att uppfyllelsegraden för vårdgarantin inte når inte upp till fullmäktiges mål, men att den i stort sett är oförändrad jämfört med föregående år. Dessutom konstateras att mer än hälften av sjukhusets patienter med cancerdiagnoser inte har fått behandling inom den tid som slagits fast enligt standardiserade vårdförlopp.

Av patienter med livmoderhalscancer var det under 2017 bara fyra procent som fick sin behandling i enlighet med standardiserat vårdförlopp.

Antalet disponibla vårdplatser på sjukhuset har minskat jämfört med 2016, medan överbeläggningar och utlokaliseringar har ökat. Likaså har personalomsättningen ökat något jämfört med 2016, och enligt revisionen har det pågående arbetet för att förbättra kompetensförsörjningen inte gett påtagliga effekter under 2017.

Det ekonomiska resultatet uppgår till minus 97 miljoner kronor. Det är 127 miljoner kronor lägre än fastställt resultatkrav, men eftersom avvikelsen från resultatkravet endast är 0,7 procent av omsättningen bedöms det ekonomiska resultatet vara tillfredsställande.

Ta del av landstingsrevisorernas årsrapport för Karolinska universitetssjukhuset här.