Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen har godkänt hälso- och sjukvårdsstyrelsens förslag om vilka sjukhus som ska göra vad i framtiden. Syftet är att använda de gemensamma resurserna så bra som möjligt. De berörda sjukhusen är Sahlgrenska universitetssjukhuset, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, Lundby närsjukhus, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus samt de planerade specialistsjukhusen i Högsbo och Frihamnen.

Rapporten som ligger till grund för inriktningsbeslutet visar att befolkningen och vårdbehovet kommer att öka till år 2025 – men att behovet av fysiska lokaler på sjukhusen kommer att minska eftersom en större andel av vården flyttar till den öppna vården. Projektgruppen anser därför inte att det behövs ytterligare investeringar för att bygga ut slutenvården.

Ungefär 10 000 ingrepp och 40 000 tillhörande besök behöver enligt utredningen flytta ut från Sahlgrenska universitetssjukhuset till andra sjukhus för att universitetssjukhuset ska kunna satsa mer på avancerad och högspecialiserad vård.

På Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett kommer det, enligt utredningen, att finnas ett överskott på vårdplatser. Projektgruppen föreslår att de omvandlas till så kallade närvårdsenheter, men den frågan ska beredas ytterligare innan ett beslut fattas.

En annan slutsats är att det behövs fler operationssalar i regionen och att de som redan finns måste användas mer effektivt. Kungälvs sjukhus föreslås få ett ökat befolkningsansvar (Norra Hisingen) för akut och planerad vård. Det finns även planer på att starta närakuter vid Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska universitetssjukhuset, men det ska utredas närmare först.

Projektgruppen konstaterar att det krävs ytterligare underlag och konsekvensanalys för att mer detaljerat kunna specificera vilka specialiteter som ska till vilket sjukhus. Deras bedömning är dock att specialiteterna inte får bli för små.

Ersättningssystemet för sjukhusen ses också över för att skapa förutsättningar att kunna beställa vård på lika villkor. Den ersättningsmodell som föreslås för Västra Götalandsregionens akutsjukhus innebär ett gemensamt DRG-pris för somatisk slutenvård samt den DRG-ersatta öppenvården. Enligt förslaget ska modellen börja gälla från 2020.

Från fackligt håll ställer sig läkarna i stort sett positiva. Men Saco är frågande till om det verkligen går att öka antalet operationer per operationssal med 25 procent jämfört med i dag, vilket föreslås i rapporten. För att lyckas krävs att operationssalarna hålls öppna längre, liksom de postoperativa verksamheterna, påpekar de fackliga representanterna.

Det kommer innebära att det behövs mer personal totalt sett och att mer arbete måste utföras på obekväm arbetstid. Och mer obekväma arbetstider försvårar i sin tur rekryteringen av specialistläkare och övrig personal ytterligare, påpekar Saco. En annan invändning är att det för patienternas del innebär längre tids fasta dagtid om operationer görs senare på dagen, vilket försämrar förutsättningarna före, under och efter operationen. 

Läs också:

Traumasjukvården i Västra Götaland ska samordnas

Sjukhusen i Göteborgsområdet

  • Kungälvs sjukhus. Nyinvesteringar gjordes 2015, som innebär nya vårdavdelningar med 106 nya vårdplatser. Den första delen beräknas vara klar nästa år, resten cirka 2024. Patienter som bor på Norra Hisingen ska från och med år 2023 få sin vård här (i dag tas de om hand på Lundby närsjukhus eller Sahlgrenska universitetssjukhuset).
  • Alingsås lasarett. Planen för lasarettet är att det ska vara ett akutsjukhus med närsjukvårdsprofil. Lasarettet byggs ut i etapper. Den sista etappen bedöms vara klar 2020.
  • Angereds närsjukhus. Ses som ett närsjukhus där hälsofrämjande, aktivt folkhälsoarbete med nära koppling till hälsotek bedrivs. Där ska även bedrivas ännu mer dagkirurgi och sjukhuset ska ta hand om ett betydande antal specialistbesök. Sjukhuset ska ha en roll som ett centrum för forsknings- och utvecklingsarbete inom närsjukvård.
  • Sahlgrenska universitetssjukhuset. Målet är att flytta ut länssjukvård för att kunna satsa mer på högspecialiserad vård. SU/Sahlgrenska ska även fortsättningsvis vara ett akutsjukhus, här finns den största delen av den högspecialiserade vården. SU/Mölndal ska vara ett specialistsjukhus med ett akutintag. Sjukhuset blir ett centrum för behandling av rörelseorgansens sjukdomar. SU/Östra ska även i fortsättningen vara ett brett specialiserat akutsjukhus med akutsjukvård dygnet runt.
  • Lundby närsjukhus. Avtalet med det nuvarande närsjukhuset upphör 2021 men sjukhuset tros kunna användas fram till 2027/2028. Lokalerna bedöms därefter ha passerat bäst-före-datum.
  • Frihamnen/Högsbo. Två nya specialistsjukhus ligger i framtidsplanen – fast det enas framtida existens är osäker. Tanken är att verksamheten vid Frölunda specialistsjukhus, vars lokaler är gamla, ska flyttas till Högsbo. Där ska ett nytt specialistsjukhus byggas på Högsbo sjukhusområde. Det bedöms tidigast bli verklighet 2023. Högsbo får en tydlig dagkirurgisk och öppenvårdsprofil. Framtiden för det planerade sjukhuset i Frihamnen är mer osäker. Bygget har blivit försenat och det är tveksamt om det alls blir av.