Nyligen kom Socialstyrelsens sammanställning över förskrivningen av ADHD-läkemedel. Den visade att förskrivningen fortsätter att öka, men också på stora skillnader i landet. Exempelvis är förskrivningen bland pojkar i genomsnitt 3,6 procent i Region Jönköpings län, medan motsvarande siffra i Region Gävleborg är 8,6.

Nu har regeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilka faktorer som ligger bakom de regionala skillnaderna i diagnostisering och förskrivning av läkemedel. Myndigheten ska därtill titta på den roll som psykosociala och socioekonomiska faktorer spelar. Med den insamlade datan ska Socialstyrelsen göra en översyn av kunskapsstödet som finns om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga.

I uppdraget ingår att

  • utreda faktorer till regionala skillnader i diagnostisering och förskrivning av läkemedel.
  • undersöka hur psykosociala och socioekonomiska faktorer påverkar ADHD bland barn.
  • beakta diagnostisering och läkemedelsbehandling av ADHD i kombination med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
  • utföra en kartläggning av övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån samma problemställningar. 
  • utreda om det finns andra faktorer bakom regionala skillnader.
  • utreda skillnaderna i diagnostisering och läkemedelsbehandling mellan flickor och pojkar med ADHD.

Socialstyrelsens arbete kommer delvis ske i samarbete med Skolverket, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten och i samråd med intresseorganisationer.

Utredningen ska delredovisas 30 oktober i år och slutredovisas 30 maj 2019.

 

Läs även:

Stora variationer i förskrivning av ADHD-läkemedel

Smer lyfter ADHD-skillnader

Socialstyrelsen: Var uppmärksam på tecken att metylfenidat missbrukas

Missbruk av läkemedel oroar