Vid det senaste sammanträdet i riksdagens socialutskott föreslog utskottet att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen i olika hälso- och sjukvårdsfrågor.

Ett av dessa tillkännagivanden rör primärvården. Socialutskottet välkomnar regeringens förslag om en skärpt vårdgaranti, som innebär att den som är i behov av vård ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad vårdpersonal inom tre dagar, liksom förslaget om att organisera hälso- och sjukvården så att vården kan ges nära befolkningen. Men enligt utskottet behövs en samlad definition av primärvårdens uppdrag och funktion, och uppmanar därför regeringen att ta initiativ till en sådan.

Vidare anser socialutskottet att de nationella kvalitetsregistren bör vidareutvecklas på ett sådant sätt att de kan användas av patienter som vill ta reda på kvalitetsskillnader mellan olika vårdmottagningar. Regeringen bör ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram förslag på hur det skulle kunna genomföras, skriver utskottet

Dessutom anser socialutskottet att riksdagen bör rikta ett tillkännagivande till regeringen om att ta fram en ny och utvecklad nationell cancerstrategi. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig emot samtliga förslag om tillkännagivanden. En utredning som bland annat har i uppdrag att definiera vad nära vård är – den av Anna Nergårdh ledda utredningen »Samordnad utveckling för god och nära vård« vars första delbetänkande presenterades i juni förra året – pågår redan, menar partierna. Regeringen arbetar även med att se över inriktningen av den mer långsiktiga politiken för cancervården, framhåller de – och när det gäller att patienter skulle kunna ta del av de nationella kvalitetsregistren håller de rätt och slätt inte med utskottets övriga partier om att det är en bra väg att gå.

Läs också:

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti

Ny vårdgaranti lovar bedömning inom tre dagar

Skarp kritik mot skärpt vårdgaranti: »Utan resurser blir det bara tomma löften«