Den 29 maj kommer psykiatern och överläkaren Alexander Wilczek till Sveriges yngre läkares förenings Stockholmsavdelning för att tala om stressrelaterad psykisk sjukdom bland underläkare. Politikerna Peter Carpelan (M) och Jens Sjöström (S), båda landstingsråd i Stockholm, har också bjudits in till en paneldiskussion.

Alexander Wilczek var fram till 2017 verksamhetschef för den psykiatriska kliniken vid Ersta sjukhus och är fortfarande knuten till verksamheten som projektledare. Sedan 2013 har den psykiatriska kliniken bedrivit ett projekt som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal med utmattningssyndrom, för att utveckla en behandlingsmodell.

Under åren som projektet har pågått har gruppen förändrats. Första året var endast 20 procent av patienterna läkare. När första delen av projektet avslutades hösten 2016 utgjorde läkarna 43 procent av det totala antalet. Av dem var nästan hälften ST- eller AT-läkare. Fem av sex deltagare var kvinnor, totalt sett.

Bland läkarna är den största gruppen ST-läkare eller specialister i allmänmedicin, därefter kommer läkare som arbetar i barn- och vuxenpsykiatrin, barnsomatiken eller inom onkologin.

Resultatet från projektet visar att det är relativt få som är heltidssjukskrivna efter tre år.

– Det är glädjande. Första året var nästan 22 procent heltidssjukskrivna efter ett år. Det gjorde oss rätt missmodiga.

Samtidigt är resultatet efter ett år egentligen inte så illa, konstaterar Alexander Wilczek som gjort jämförelser med andra yrkesgrupper med utmattningssyndrom, där ännu fler fortfarande var heltidssjukskrivna efter ett år.

– Men jag vågar inte säga att det beror på att vi varit så framgångsrika behandlingsmässigt. Det kan nog lika mycket bero på att vi har en så motiverad patientgrupp.

Alexander Wilczeks erfarenhet är att hälso- och sjukvårdspersonal, i synnerhet läkare, generellt är ovanligt motiverade och sugna på att komma tillbaka till jobbet. Läkare identifierar sig starkt med sitt yrke.

– Vi får ofta bromsa folk. De kommer till oss helt urlakade men säger »jag måste bli frisk på två veckor för då ska jag hålla ett föredrag i Sydney«.

Alexander Wilczek tror att den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa hos läkare beror på att dagens sjukvårdssystem och dess krav på produktivitet, administration och effektivitet krockar med läkarens syn på vad som är viktigt.

Socialpsykologen Christina Maslach har identifierat sex orsaker till arbetsrelaterad utmattning: för stor arbetsbörda, brist på kontroll, otillräckliga belöningar, bristande gemenskap, orättvisa beslut och konflikter med egna värderingar. För läkares del är ofta den sista punkten avgörande, enligt Alexander Wilczek.

– Vi brukar kalla det samvetsstress eller etisk stress. Det är kolossalt tärande att hamna i konflikt med sina egna värderingar. Man får ett slags inre skavsår.

Har du några råd till politikerna om vad som borde göras?

– New public management är skitdåligt som metod för att styra sjukvård. Om inte det är huvudproblemet så är det i alla fall en viktig anledning till ökningen av stressrelaterad psykisk sjukdom hos sjukvårdare.

Han fortsätter:

– Man pratar om sjukvårdsproduktion, men vad är egentligen själva produkten? Vår verksamhet ska leda till att människor blir friska eller att deras lidande åtminstone ska minska. Det är ingen produkt!