I studien som publiceras i Lancet Psychiatry randomiserades patienterna, som alla uppfyllde kritierierna för posttraumatiskt stressyndrom, till att i kombination med psykoterapi få MDMA i lågdos om 30 mg – så kallad aktiv placebo – eller i doserna 75 respektive 125 mg.

Patienterna som fick den lägsta dosen fungerade som kontrollgrupp.

Innan deltagarna fick den första dosen deltog de i tre 90-minuters psykoterapisessioner. Därefter administrerades MDMA under åttatimmarsessioner av särskilt anpassad psykoterapi.

Enligt forskarna uppfyllde fler av dem som fått de två högre doserna inte längre symtomen för PTSD en månad efter den andra experimentella terapisessionen, jämfört med dem som fått den lägsta dosen.

De betonar dock att studien bara omfattar 26 deltagare. För att kunna dra några säkra slutsatser behövs resultat från fas 3-studier.

MDMA eller metylenedioxymetamfetamin – i dagligt tal kallad ecstasy – är en centralstimulerande narkotikaklassad substans. Den ecstasy som säljs för narkotikabruk kan dock även innehålla andra hallucinogena substanser.