Bakgrunden till JO:s utredning var att en patient som vårdades med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård klagat på att Region Norrbottens vuxenpsykiatriska länsklinik omhändertagit och undersökt hans personliga elektroniska utrustning.

Enligt JO tillämpar kliniken en rutin som innebär att chefsöverläkaren får fatta beslut om att undersöka innehållet i patienters personliga tekniska utrustning om det finns misstankar om att utrustningen till exempel används för att köpa droger, ladda ner otillåten pornografi eller till hot och trakasserier.

JO anser att det krävs lagstöd för att genomföra den här typen av undersökningar, som innebär ett intrång i den personliga integriteten. Men något sådant lagstöd finns inte, skriver JO i sitt beslut.

Enligt JO finns det heller inget utrymme för en vårdgivare inom den psykiatriska tvångsvården att med stöd av patientens samtycke genomföra undersökningar av den lagrade informationen i patientens dator, surfplatta eller liknande.

JO finner det mycket allvarligt att den aktuella kliniken tillämpar en rutin som tillåter undersökningar av information lagrad i en patients elektroniska utrustning trots att det inte finns något lagstöd, och JO utgår från att kliniken ser över sina rutiner så att de inte inskränker patienternas fri- och rättigheter på ett sätt som saknar stöd i lag.

JO menar också att det är viktigt att det ur rättssäkerhetssynpunkt är tydligt vilka tvångsåtgärder som får vidtas inom den psykiatriska tvångsvården och har därför uppmärksammat regeringen på frågan om att göra en översyn av lagstiftningen.

JO:s beslut finns att ta del av här.