Genom att uppdatera den nationella cancerstrategin, som gällt sedan 2009, vill regeringen göra cancervården bättre rustad att möta utmaningarna framöver.

Målet är att den nya inriktningen, som alltså främst fokuserar på arbetet fram till 2025, ska öka tillgängligheten till cancervården och att rehabilitering ska inledas tidigt.  Enligt socialminster Annika Strandhäll (S) är bra cancervård en ödesfråga för Sverige.

– Prognoser visar en kraftig ökning av antalet cancerpatienter i framtiden, därför måste vi få ett starkare långsiktigt arbete med cancervården. Med den långsiktiga inriktningen tar vi ett nationellt helhetsgrepp om cancervården, säger hon i ett uttalande.

Enligt den nya strategin ska hela vårdförloppet utgå från patientens individuella behov. 

Viktiga delar är att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter bättre och ge rätt stöd vid rehabilitering av personer som haft cancer.

Regeringen, som vill se både ett tydligare patient- och närståendeperspektiv i cancervården, har beslutat om tre nya regeringsuppdrag:

  • Försäkringskassan får i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur myndigheten kan bidra till en förbättrad rehabilitering och ge mer stöd för återgång till arbete för personer med cancer. Uppdraget redovisas senast den 28 januari 2019.
  • Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får i uppdrag att analysera hur olika typer av digitala stöd och digital teknik kan bidra till en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård med ökad delaktighet för patienter. Uppdraget redovisas senast den 30 september 2019.
  • Socialstyrelsen ska bland annat kartlägga utveckling och forskning inom området cancerscreening – något som kan underlätta bedömningen inför ett eventuellt införande av nya screeningprogram inom cancerområdet. Uppdraget redovisas senast den 15 april 2019.