Riksdagen sa i mars i år ja till regeringens förslag om att skapa en nationell och sammanhållen myndighet som ska samla all etikprövning av forskning som rör människor. Syftet med den nya myndigheten, kallad Etikprövningsmyndigheten, är bland annat att öka effektiviteten och få mer likvärdiga bedömningar av etikprövningar i landet.

I och med skapandet av den nya myndigheten slopas dagens sex regionala etikprövningsnämnder, men den nya myndigheten ska dock vara indelad i verksamhetsregioner med en eller flera avdelningar.

Nu har regeringen utsett Johan Modin, rådman vid Uppsala tingsrätt och ordförande för avdelningen som rör medicinsk forskning vid regionala etikprövningsnämnden i Uppsala, till särskild utredare för att genomföra inrättandet av den nya myndigheten.

I Johan Modins uppdrag ingår bland annat att bemanna den nya myndigheten, lämna förslag till instruktion och regleringsbrev samt vidta åtgärder för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2019.

– All forskning som avser bland annat fysiska ingrepp på människor måste ha godkänts vid en etikprövning. Etikprövningen i sin tur måste vara enhetlig, så att människor som ställer upp för forskningen kan känna sig trygga. Därför vill vi samla etikprövningen inom en enda myndighet, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Ja till nationell etikprövningsmyndighet

Nya Etikprövningsmyndigheten till Uppsala

Ny nationell myndighet för etikprövning skapas