Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen. Foto: Rickard L Eriksson

– Det är ett gigantiskt arbete som Anna Nergårdh och hennes team har gjort. Det är 544 sidor med inte bara förslag för framtiden utan också en internationell benchmarking. Detta måste vi nu läsa noga, säger Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma på fredagen, efter att utredaren Anna Nergårdhs betänkande »God och nära vård – en primärvårdsreform« lämnats till regeringen.

– Det betonar principer som kontinuitet, bemanning, olika kompetenser i primärvården, kompetensförsörjning, patientdelaktighet, och det är väldigt viktigt, fortsätter hon.

Marina Tuutma är också positiv till förslaget att förtydliga möjligheten att få fast läkarkontakt. Men hon undrar vad det kommer att innebära i praktiken.

– Det är bra att det tydliggörs i lagstiftningen att möjligheten att välja fast läkarkontakt gäller hos vald utförare i Vårdval primärvård. Men vi hade förväntat oss lite tydligare formuleringar i lagstiftningen om fast läkarkontakt. Jag måste läsa flera gånger och analysera innan jag tycker till om hur bra förslaget är på just den punkten. Det är oklart vad det innebär i praktiken. Och gäller det bara patienter eller invånare? Alla invånare är inte patienter. Vilka skyldigheter har vårdgivaren?

I betänkandet föreslås en ny punkt i hälso- och sjukvårdslagens 6 kap 2 §, nämligen att »regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de bestämmelser om patientansvar för fast läkarkontakt i primärvården som behövs för att garantera en god och säker vård«. 

– Vi vet inte hur de bestämmelserna kommer att se ut. Det blir en svaghet att det inte regleras i lagtexten, för föreskrifter kan lättare ändras.

Det är bra att förslaget pratar om listningstak, tycker Marina Tuutma.

– Det är viktigt både med tanke på patientsäkerhet, arbetsmiljö och för att det ska bli attraktivt för läkare att bli allmänläkare.

Förslaget innehåller ingen siffra för var taket ska ligga. Frågan ska hanteras både av Socialstyrelsen och Göran Stiernstedts utredning om LOV, enligt förslaget. Det är bra, tycker hon också.

Marina Tuutma välkomnar även den föreslagna satsningen under åren 2019–2027 på 1 250 fler ST-tjänster i allmänmedicin.

– Jag vill samtidigt varna lite för risken att landstingen tycker att de då inte själva behöver satsa resurser. Men 1 250 ska vara utöver dem vi har i dag, så landstingen måste tänka på att utbilda även för att säkra pensionsavgångarna. Bristen är redan akut. De resurser som tilldelas nu ska vara ett sätt att skynda på kompetensförsörjningen. 

Vad säger att detta kan gå bättre än tidigare satsningar på fler allmänläkare?

– Nu finns det en exakt siffra och staten vill också satsa öronmärkta resurser. Men regeringen måste också ha koll på att det verkligen blir så. Detta måste gå hand i hand med listningstak och en god arbetsmiljö utan samvetsstress. Utan en god arbetsmiljö blir det bara tomma löften.

En nationell databas för primärvården tycker Marina Tuutma vore »jättebra«.

– Vi har 21 olika system och vi måste kunna jämföra oss. Men det är väldigt viktigt att detta inte skapar merarbete, att IT-systemen kan plocka ut de data som behövs utan att vi behöver rapportera mer. Nuvarande system är väldigt tröga. Det är viktigt att förslagen inte införs förrän det finns IT-stöd och system som pratar med varandra så att det inte krävs mer manuell hantering.

Betänkandet innehåller också förslag på att fler yrkesgrupper än läkare kan skriva intyg.

– Det är bra att det ses över. Om det behövs en medicinsk bedömning ska det självklart vara en läkare, till exempel sjukintyg, men det behövs inte för exempelvis intyg för skoinlägg, parkeringstillstånd och färdtjänst.

Ökad tillgänglighet i form av ökade öppettider menar Marina Tuutma att det redan finns på många ställen med jourmottagningar och läkare som har beredskapsjour nattetid, exempelvis för att bidra med medicinsk kompetens i kommunal sjukvård och för att till exempel konstatera dödsfall. Poängen med Anna Nergårdhs förslag på den här punkten är att hon inte föreslår öppet dygnet runt, till skillnad från Göran Stiernstedts utredning »Effektiv vård«, menar Marina Tuutma.

– Det är positivt att hon säger att dygnet runt-ansvar inte behövs för alla.

Läs mer:

Heidi Stensmyren: Bra nyheter!

Utredarens förslag: De kan vara fast läkarkontakt i primärvården

Göran Stiernstedt: »Inga överraskningar«

Längre öppettider och fler allmänläkare föreslås

Grönt ljus för ny vårdgaranti

Anna Nergårdh: »Jag känner ett stort ansvar«

Första förslagen om framtidens sjukvård börjar ta form

Ny vårdagaranti lovar bedömning inom tre dagar

»Förslaget kommer sätta ytterligare press på primärvården«

Regeringen föreslår förstärkt, professionsneutral vårdgaranti