IVO har gått igenom patientnämndernas redogörelser för 2017. Nämnderna tog emot 36 714 klagomål från patienter, anhöriga och närstående. Det är cirka 450 fler än 2016, vilket innebär en ökning med en procent.

Fler äldre än yngre klagar på vården, och det är även fler kvinnor än män. Fler kvinnor upplever sig dåligt bemötta av vårdpersonal. Män klagar oftare på brister i intyg, tillgänglighet i primärvården och brister kring läkemedel inom psykiatrin. Liksom tidigare år visar klagomålen på att det finns brister i samordningen av vård hos patienter med behov av återkommande vård.

Det finns också stora geografiska skillnader. I en del län har en stor ökning skett, i andra en minskning. I Skåne har klagomålen ökat med 29 procent, i Västra Götaland har en minskning på 9 procent skett. Vad skillnaderna beror på är svårt att säga, enligt IVO.

– Det finns inga enkla svar på varför klagomålen ökar eller minskar i vissa län. Och vi kan inte heller se att en ökning eller minskning av klagomål hos patientnämnderna har påverkat antalet klagomål som kommit in till IVO, säger utredaren Carl Hogstedt i ett pressmeddelande.

I Norrbotten har det varit mer klagomål på tillgänglighet, väntetider och vårdgaranti, i Stockholm har det blivit fler ärenden som handlar om läkemedel och på Gotland har klagomålen på primärvården ökat rejält.

Även IVO har märkt av en ökning av antalet klagomål. 2017 fick myndigheten drygt 8 000 klagomål från patienter och närstående – en ökning med 16 procent jämfört med året innan.

I år kom en ny lagstiftning som reglerar hur patienter och närstående ska göra för att lämna klagomål eller synpunkter på vården. IVO kommer även i fortsättningen att utreda fall som rör vårdskador, men en stor del av klagomålshanteringen ska flyttas till vårdgivarna. Ändringarna bygger på Klagomålsutredningens förslag.

Enligt IVO kommer det troligen leda till att klagomålen till patientnämnderna fortsätter att öka.

– Det första kvartalet 2018 har klagomålen till patientnämnderna ökat med tre procent i jämförelse med 2017. Samtidigt har antalet klagomål till IVO minskat med 33 procent under samma period, säger Emilie Karlsson, utredare på IVO.