I februari förra året fattade regionfullmäktige i Västernorrland beslutet att lägga ned den akutkirurgiska verksamheten vid Sollefteå sjukhus permanent, efter att den under en längre tid hållits stängd på grund av omfattande bemanningsproblem.

Såväl akutortopedin som BB vid sjukhuset hade vid det laget stängts för att i stället koncentreras till sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik.

Under hösten 2017 fick Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ta emot ett flertal skrivelser med uppgifter om att patientsäkerheten vid Sollefteå sjukhus var hotad. Bland annat uppgavs patienter ha lagts in på medicinkliniken under förespegling att de haft en medicinsk åkomma, trots att de i själva verket haft en kirurgisk diagnos. Patienter ska enligt skrivelserna också ha avlidit på grund av fördröjda transporter till Sundvalls sjukhus.

Uppgifterna fick IVO att inleda ett tillsynsärende. Avsikten var att titta på hur Region Västernorrland säkerställer patientsäkerheten efter nedläggningarna av akutkirurgin och akutortopedin i Sollefteå.

– Vi hade väldigt givande och konstruktiva samtal med både personal och ledning. Det är tydligt att de alla vill åt samma håll, att göra akutsjukvården bättre, säger Andrea Blömer, inspektör vid IVO, i ett pressmeddelande.

Trots detta konstaterar IVO i sitt beslut att patientsäkerheten brister. Bland annat råder oklarheter gällande den prehospitala handläggningen, inte minst vart patienterna ska transporteras, och personalen vid Sollefteå sjukhus upplever också att tröskeln för att ta emot patienter i Sundsvall och Örnsköldsvik är hög.

– Det vi sett i tillsynen är att rutiner och riktlinjer inte blivit upprättade och implementerade i den omfattning som krävs. Det finns en osäkerhet i hur berörda patientgrupper ska handläggas. Vår bedömning är att patientsäkerheten behöver stärkas genom ett gemensamt arbete, kommenterar Andrea Blömer.

IVO listar därför en rad åtgärder som regionen måste genomföra:

  • Säkerställa att det finns fastställda processer, rutiner och riktlinjer för hur patienter inom Sollefteå sjukhus upptagningsområde som är i behov av akut kirurgi och akut ortopedi ska omhändertas på ett patientsäkert sätt, samt att dessa rutiner är väl förankrade hos personalen.
  • Utreda behovet av särskilda rutiner och riktlinjer för prehospital handläggning av de berörda patienterna – både i fråga om bedömningsstöd för ambulanspersonal och vilket mandat ambulanspersonalen har för att avgöra vilket sjukhus patienten ska föras till.
  • Se över möjligheten att använda den kirurgiska kompetens som finns vid Sollefteå sjukhus för att bedöma de aktuella patienterna och, när så krävs, genomföra akuta åtgärder.
  • Särskilt beakta möjligheten att direktinlägga kirurg- och ortopedpatienter på avdelningar vid andra sjukhus efter att de fått en första bedömning i Sollefteå.

Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening, säger till Sundsvalls Tidning att det allvarligaste är att patienterna har farit illa av neddragningen.

– Det här är saker som vi hela tiden har påtalat från facket. Hade man haft ett strukturerat införande av förändringarna och noggrant genomförda riskanalyser hade inte de här problemen behövt uppstå, menar Lars Rocksén och fortsätter:

– Det jag blir mest upprörd över är att det är tydligt påtalat att det finns tydliga patientsäkerhetsrisker. Patienter har farit illa och det till följd av en arbetsmiljö som är helt oacceptabel.

IVO kräver att regionen redovisar vilka åtgärder som redan genomförts för att stärka patientsäkerheten, samt upprättar en handlingsplan för sådana åtgärder som har påbörjats eller planeras. Redovisningen ska lämnas till IVO senast den 28 september 2018.

– Antalet vårdskador har inte ökat, och det tycker jag är det allra viktigaste. Vad gäller våra processer, rutiner och riktlinjer så är IVO:s kritik berättigad, och det har också våra egna utredningar visat. Där har vi inte nått ända fram ännu, och vi behöver förbättra våra rutiner och riktlinjer ytterligare, säger Per Skude, chefläkare i Region Västernorrland i ett pressmeddelande.

Läs mer:

IVO granskar Sollefteå sjukhus

Planerna på nytt akutsjukhus i Sollefteå kvarstår

Förening utreder möjligheten att bygga sjukhus i Sollefteå

Nej till lokal sjukhuschef i Sollefteå

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus

Efter decenniers kamp i Sollefteå: Hoppet ute för att ha kvar hela sjukhuset