JO avser att granska rättsläget för sena aborter och tolkningen av abortlagen. JO, närmare bestämt chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning, begär därför i en remiss att Socialstyrelsen och Innspektionen för vård och omsorg, IVO, yttrar sig om rättsläget för sena aborter. I remissen skriver JO att hon »sedan hösten 2017 följt vissa frågor om handläggningen av sena aborter«. JO har också mottagit klagomål mot Inspektionen för vård och omsorg »i fråga om vissa av tillsynsmyndighetens ställningstaganden i ett ärende som rörde en sen abort.«

Sommaren 2017 försökte en barnläkare återuppliva ett sent aborterat foster som stöttes ut levande i graviditetsvecka 22 – alltså i den vecka då riktlinjer anger att man kan överväga att försöka återuppliva för tidigt födda barn. Händelsen väckte debatt och frågor kring tolkningen av abortlagen. 

Frågorna som JO vill ha svar på från Socialstyrelsen är följande:

1. Anser Socialstyrelsen att det finns behov av klargöranden för att ge berörda vårdgivare vägledning i frågor om abortlagens och folkbokföringslagens tolkning och praktiska tillämpning?

2. Om Socialstyrelsen anser att det finns ett sådant behov, avser Socialstyrelsen då att vidta några åtgärder för att få till stånd sådan vägledning, i form av exempelvis föreskrifter eller allmänna råd, riktlinjer eller liknande?

Från IVO vill JO ha svar på hur IVO, utifrån en bifogad promemoria, uppfattar rättsläget och rådande praxis. JO vill också veta om IVO, utifrån sin tillsynserfarenhet, bedömer att vårdgivarnas hantering av sena aborter är enhetlig. IVO ska också yttra sig om huruvida vårdgivarna behöver vägledning i hur abortlagen ska tolkas och tillämpas. 

I promemorian utvecklar JO hur det under året framkommit olika uppfattningar när det gäller sena aborter och tolkningen av abortlagen. »Det gäller i synnerhet vad som ska anses utgöra tidpunkten för aborten, men också tolkningen av begreppet livsduglighet och frågan om hur aborterade foster ska omhändertas om de visar tecken på liv sedan de stötts ut/fötts fram.« JO exemplifierar med uttalanden från Socialstyrelsens rättsliga råd, Svenska barnmorskeförbundet, Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svenska neonatalföreningen och hänvisar även till debatter och motioner i riksdagen.

JO påpekar att det inte är JO:s uppgift att uttala sig om begreppet livsduglighet eller om hur sena aborter ska hanteras etiskt eller medicinskt. Däremot är det JO:s uppgift att främja rättssäkerheten, medverka till att brister i lagstiftningen avhjälps och se till att medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter respekteras, skriver JO. Därför ser JO det som sin uppgift att »undersöka om det finns behov av kompletterande eller ändrade föreskrifter till stöd för handläggningen av sena aborter och tolkningen av abortlagens bestämmelser«.

Både Socialstyrelsen och IVO ska svara JO senast den 14 september i år.

Läs även:

Gemensamt förslag till riktlinjer vid sen abort klart

Riktlinjer för handläggning av sen abort är på gång

Efter debatten om sena aborter: »Inte Rättsliga rådets sak att tolka abortlagen«

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen

Läkare på DN Debatt: Kvinnans rätt vid sen abort måste ges företräde

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt