Beslutet som delgavs lärare och forskningsledare vid Uppsala universitet i förra veckan grundar sig i ett beslut från Datainspektionen. Det skriver Läkemedelsvärlden.

– Att ge studenter direktåtkomst till patientuppgifter strider mot patientdatalagen. Därför förelägger vi Region Uppsala att sluta med det, säger Datainspektionens jurist Pernilla Andersson på myndighetens webbplats.

Att inte följa beslutet kan betraktas som dataintrång. Regionen och universitetet har därför nu stoppat alla projekt, och inga kommande projekt som skulle kräva direktåtkomst kommer att godkännas.

– Det här är en katastrof för de studenter som drabbas, men även för den här kursen på läkarprogrammet. Förutom att projekten ger studenterna träning i vetenskaplig metodik ger det bra träning för läkaryrket. Dessutom genererar dessa projektarbeten en hel del värdefull kunskap för vården och andra forskare, säger Peter Nygren, studierektor för självständigt arbete på läkarprogrammet i Uppsala till Läkemedelsvärlden.

Omkring 50 läkarstudenter per termin i Uppsala har haft journalinriktade projekt, enligt Peter Nygren. Även på apotekarutbildningen är sådana projekt vanliga.

Det var en privatperson som väckte frågan hos Datainspektionen efter att ha sett att en student tagit del av personens journal vid två tillfällen. Och enligt Datainspektionen stred alltså Region Uppsalas sätt att behandla personuppgifter mot patientdatalagen.

Även övriga universitet i landet förväntas följa Datainspektionens beslut.

Läs hela beslutet på Datainspektionens webbplats.