Traditionellt har yrkesgrupper som utsätts för mycket ultraviolett strålning på arbetstid varit särskilt drabbade av basalcellscancer – en hudcancerform med låg dödlighet men som orsakar stora sjukvårdkostnader och lidande eftersom den är så pass vanlig och dessutom ökar.

Men nu tycks läkare, tandläkare och jurister – typiska inomhusyrken – ha högre risk att drabbas, enligt rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd om ultraviolett strålning.

Orsaken är sannolikt den stötvisa och intensiva solexponering som sker på fritiden, till exempel genom resor till soliga länder, skriver två av forskarna bakom en svensk studie som publicerades förra året, i rapporten. 

I studien kom Jan Lapins och Bernt Lindelöf, läkare vid hudkliniken på Karolinska universitetssjukhuset, fram till att yrken med relativt hög socioekonomisk status och liten solexponering under arbetstid har de högsta riskerna för basalcellscancer, medan utomhusyrken med regelbunden och varaktig solexposition har en lägre risk.

Eftersom studien är av observationstyp kan den inte slå fast ett orsakssamband men enligt Jan Lapins och Bernt Lindelöf talar resultaten starkt för att den stötvisa solexponering som sker på fritiden, det vill säga korta perioder av intensiv solbestrålning på blek hud som annars skyddas av inomhusvistelse eller kläder, orsakar en allt större andel av hudcancerfallen. 

Tidigare forskning har pekat på en liknande trend för skivepitelcancer och malignt melanom, enligt rapporten.

Jan Lapins och Bernt Lindelöf jämförde data från mer än 72 000 patienter med basalcellscancer i svenska cancerregistret med drygt 570 000 matchade kontroller som hämtades från Statistiska centralbyrån, SCB. Båda grupperna länkades till SCB:s yrkesregister.