Ombudsfunktionen stängs av eftersom en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i december 2017 slog fast att det enligt patientdatalagen endast är till patienten – och inte till ombud som patienten utser – som vårdgivaren kan ge direktåtkomst till patientjournalen. 

Maria Pettersson, enhetschef för tjänsten Journalen på Inera, säger på företagets webbplats:

– Med anledning av domen kommer vi att ta bort ombudsfunktionen. Men vi arbetar på för att få till en förbättrad lagstiftning kring detta eftersom att det är en så viktig funktion som underlättar för många som till exempel har äldre föräldrar och andra närstående som behöver stöd och hjälp i vårdprocessen.

Med anledning av domen skrev riksdagsledamoten Christian Holm Barenfeld (M) tidigare i vår till socialminister Annika Strandhäll (S) i en så kallad skriftlig fråga:

»Avser ministern att ta initiativ för en ändring av lagstiftningen kring ombudsfunktionen och i så fall hur och när, och när skulle lagen kunna vara på plats så att tjänsten återigen kan vara ett stöd till patienten och dess anhöriga?«

I sitt svar den 30 maj skriver Annika Strandhäll att regeringen och Sveriges Kommuner och landsting kontinuerligt ska identifiera, »samt där så är möjligt eller påkallat, göra insatser rörande förändringsbehov som uppstår i takt med den digitala utvecklingen«.

Hon skriver också: »Regeringen har uppmärksammats på den dom som frågeställaren hänvisar till och avser bland annat att beakta den vidare inom ramen för arbetet med e-hälsovisionen och handlingsplanen. Jag avser följa frågan noggrant och om det visar sig behövas kommer ytterligare åtgärder övervägas.«

Domen sätter inte stopp för all annan direktåtkomst än patientens egen. Till exempel ska förmyndare eller god man fortsatt få tillgång till tjänsten.

Läs tidigare artikel:

Landsting får inte ge anhöriga tillgång till journal