Socialminister Annika Strandhäll (S) konstaterar i ett pressmeddelande från regeringskansliet att felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccination:  

– Missuppfattningarna kring vaccinationer är många. Därför behöver vi stärka informationsinsatserna, inte minst i de grupper där vaccinationsviljan är lägre, säger hon. 

Folkhälsomyndigheten får därför i uppdrag att genomföra åtgärder för att förstärka och utveckla arbetet med information och kommunikation om vaccinationer. Uppdraget ska redovisas senast den 20 januari 2021. 

I Sverige har alla barn rätt till kostnadsfri vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, HIB-infektion, pneumokockinfektion, mässling, påssjuka och röda hund. Alla flickor erbjuds dessutom vaccination mot HPV.

Läs också:

Barnavårdscentral ger vaccinråd i strid med riktlinjer

Barnavårdscentral granskas efter felaktig vaccininformation