I dag är det högskolor och universitet som har ansvaret för att utreda och besluta om misstänkt oredlighet i forskning. Det vill regeringen nu ändra på.

I en lagrådsremiss som överlämnades i dag, torsdag, föreslås att en ny oberoende så kallad nämndmyndighet, som föreslås få namnet Oredlighetsnämnden, ska pröva frågor om oredlighet i forskning.

– Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning och ingen patient ska riskera att råka ut för behandlingar som är resultatet av forskningsfusk. Det system som vi nu föreslår handlar om att skapa ökad tydlighet och rättssäkerhet, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Enligt förslaget ska oredlighet definieras som »allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning«.

Statliga universitet och högskolor, såväl som myndigheter, statliga bolag och kommuner och landsting, ska vara skyldiga att överlämna misstankar om oredlighet i forskning till den nya myndigheten.

Dessutom föreslås att Oredlighetsnämnden ska pröva anmälningar om oredlighet som lämnats in av till exempel enskilda personer.

I samband med att den nya myndigheten kommer på plats föreslås att Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden avvecklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

Lagrådsremissen, som bygger på förslag en tidigare statlig utredning, finns att ta del av här.

Läs mer:

Färre ärenden till CEPN:s expertgrupp i år

I spåren av Macchiarini-fallet: Expertgrupp svämmas över av oredlighetsärenden

Förslag: Två års fängelse för brott mot etikprövningslagen

Ny nationell myndighet ska utreda forskningsfusk

SLF och SLS positiva till förslag om ny hantering av oredlighet

Nya etikprövningsmyndigheten till Uppsala