– Idéburna organisationer är viktiga aktörer i välfärdssystemet. Regeringen vill att fler idéburna organisationer ska bli utförare inom välfärden och att andelen offentligt finansierad eller subventionerad välfärdsverksamhet som bedrivs av dessa aktörer ska öka, säger civilminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

Utredningen får i uppdrag att ta fram en definition av idéburna aktörer i syfte att identifiera och avgränsa dessa från andra aktörer i välfärden. 

Tanken med en tydligare definition är att det ska underlätta vid exempelvis bidragsgivning, lagstiftning, köp av verksamhet och samverkan i form av så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) och på så vis främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden. 

Beslutet att utreda definitionen av idéburna aktörer ligger i linje med ett av förslagen som tidigare lagts fram av välfärdsutredningen som leddes av Ilmar Reepalu.

För att förbättra den idéburna sektorns förutsättningar till samverkan med det offentliga får den nya utredningen också i uppdrag att ta fram riktlinjer, kriterier eller »andra tillämpbara instrument« för att ingå IOP.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef och tidigare chefsjurist på TCO, har utsetts till utredare och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 14 december 2019.