Regionen upptäckte i en utvärdering att kostnaderna för gynekologi i öppenvård hade ökat kraftigt under 2016, och i en efterföljande granskning konstaterade regionen att kliniken i fråga hade »en avvikande tolkning av avtalen«.

– Vår uppföljning visar att läkarna medvetet och systematiskt har fakturerat Region Uppsala på ett felaktigt sätt. Bristerna är så allvarliga att vi måste vidta åtgärder, säger Region Uppsalas chefsjurist Anne Nilsson i ett pressmeddelande.

I granskningen av journalerna upptäcktes en rad felaktigheter: Kliniken ska ha begärt ersättning flera gånger för en och samma behandling, tagit betalt för medföljande partner utöver vad som var medicinskt motiverat och inte heller följt regler för kostnadsansvar för läkemedel.

– Vi anser att läkarna har varit medvetna om att de fakturerat Region Uppsala felaktigt. I och med att fakturorna skickas till olika betalningssystem och delvis även via en annan region kunde detta pågå under en längre tid utan upptäckt. Vi vill ha en rättslig prövning och därför gör vi nu en polisanmälan, säger Anne Nilsson.

Region kräver att kliniken betalar tillbaka 2,5 miljoner kronor för felaktigt debiterade besök och läkemedel. Regionen kommer också att anmäla kliniken till Inspektionen för vård och omsorg för bristande journalföring.