Bristerna uppdagades vid en granskning av journalföringen i specialistvården.

En liknande granskning gjordes för fyra år sedan. Då upptäckte revisorerna en omfattande eftersläpning i arbetet med att föra in journalanteckningar. Det konstaterades också att verksamheterna inte klarade av signeringskravet fullt ut samt att det saknades dokumenterade rutiner i flera verksamheter.

Sedan dess har tydligare krav införts kring journalföringen. Men mycket annat har också skett. Specialistvården i Västernorrland har organiserats om i länskliniker och beroendet av inhyrd personal har ökat. Därför har revisorerna gjort en ny granskning.

Problemen kvarstår. I april 2018 fanns cirka 900 000 osignerade uppgifter i journalsystemet, varav 688 000 var journalanteckningar. Länsverksamheterna medicin och ögon stod för nästan häften av de osignerade journalanteckningarna. De andra tillhörde främst geriatrik/neurologi/rehabilitering, kirurgi/urologi/öron-näsa-hals, ortopedi och psykiatri.

Nu riktar revisionen kritik mot hälso- och sjukvårdsnämnden för att nämnden inte har säkerställt att ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete har införts när det gäller journalföringen inom specialistvården.

Att en journalanteckning inte blir signerad betyder att ingen har tagit ställning till om anteckningen är korrekt och att den blivit omhändertagen. Det är inte ovanligt men kan i vissa fall göra att patientsäkerheten hotas, enligt revisorerna.

»Hanteringen av journaluppgifter har betydelse för både informationssäkerheten och patientsäkerheten«, skriver revisorerna och rekommenderar att nämnden nu agerar för att se till att journalföringen uppfyller kraven i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter.