I mars kom den externa utvärderingen av länsklinikmodellen som infördes i Västernorrland år 2015. Slutsatsen i rapporten är, som Läkartidningen tidigare har berättat, att modellen är det mest ändamålsenliga sättet att organisera specialistvården på. Samtidigt riktas kritik mot hur införandet gått till. Konsultfirmans bedömning är även att mycket kan bli bättre. Utvärderingen innehåller totalt 23 rekommendationer och förslag på förbättringsåtgärder.

Sedan mars har regionen samlat synpunkter från fackliga företrädare, verksamheter och medarbetare. Utvärderingen har gått ut på remiss till bland andra Ångermanlands och Medelpads läkarföreningar och dialogmöten mellan de fackliga representanterna och regionledningen har också hållits.

– Det är givetvis viktigt att man försöker skapa sig en gemensam bild och hittar åtgärder som tillräckligt många tror på. Det är jättesvårt att genomföra en förändring om inte viljan att bidra finns, säger regiondirektören Hans Wiklund och fortsätter:

– Nu har vi utvärderingen och ett ytterligare kunskapsunderlag i form av synpunkterna. Utifrån det ska vi välja vilka förbättringsåtgärder vi ska prioritera och ta fram en handlingsplan.

Handlingsplanen ska presenteras på hälso- och sjukvårdsnämndens möte i slutet av augusti och till hösten ska ett stort förbättringsarbete ta fart.

– Det handlar både om att förändra strukturerna för specialistvården, men även om att i hög grad förändra strukturerna för verksamhetsstödet, till exempel HR och IT, säger Hans Wiklund som började sin tjänst efter att länsklinikerna var införda.

Lars Rocksén, ordförande i Ångermanlands läkarförening, ger regionen beröm. Regionen har enligt honom öppnat upp för ett nära samarbete med de fackliga organisationerna.

– De senaste årens turbulens har gjort att förtroendet blivit naggat i kanten och nu är det en lång resa för bägge parter att bygga upp det igen. För första gången på flera år har regionen använt sig av ett remissförfarande. Man gör ett mycket seriöst arbete för att skapa förankring i processen.

Det finns en samstämmighet i remissvaren om att utvärderingen fångar rätt problem. När det gäller vilka av de 23 rekommendationerna och förslagen som bör prioriteras skiljer sig åsikterna däremot.

– Det råder ingen tvekan om att införandet av länsklinikerna skulle kunnat gjorts på ett bättre sätt. Sedan finns det olika slutsatser om vad som är lösningen på problemen, säger Hans Wiklund.

De två läkarföreningarna i Västernorrland, Medelpads och Ångermanlands läkarförening, har lämnat synpunkter var för sig och deras synpunkter skiljer sig till viss del åt. Medelpads läkarförening är till exempel betydligt mer positiv till modellen med länskliniker.

Hans Wiklund ser det som naturligt att de båda läkarföreningarna inte tycker lika om allt.

– Jag känner att det finns en stark vilja från dem att bidra – och det är viktigast – sedan får vi försöka prata ihop oss. Jag känner en stor tilltro till att vi kommer att kunna nå en gemensam förståelse och få ett länsperspektiv.

Lars Rocksén ser inte heller några problem med att läkarföreningarna tycker olika.

– Det är fullt rimligt eftersom man har olika glasögon på sig. Jag tycker inte att vi ställs emot varandra utan tror tvärtom att vi, i en hälsosam dialog, kan komma framåt och presentera ett mer nyanserat förslag på sikt.

Sjukvården ser ut att bli en viktig valfråga i Västernorrland. Som ett svar på regionledningens externa utvärdering har Sjukvårdspartiet Västernorrland låtit vårdpersonal med egen erfarenhet av länsklinikorganisationen gå igenom konsultrapporten. Analysen är kritisk mot både länskliniksystemet i sig – som man inte anser har nått de utpekade målen – och hur den externa rapporten har gjorts.

I veckan riktade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritik mot Region Västernorrland och krävde bättre rutiner vid Sollefteå sjukhus. Detta efter en utredning om hur patientsäkerheten påverkats efter att akutkirurgin och akutortopedin tagits bort från sjukhuset i Sollefteå.

Läs mer:

Utvärdering ger hopp om lokalt ledarskap i Västernorrland

IVO kräver tydligare rutiner för kirurgin i Västernorrland

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Planerna på nytt akutsjukhus i Sollefteå kvarstår

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Bakgrund

Våren 2015 infördes länskliniker inom specialistvården i Västernorrland för att få en mer jämlik och kostnadseffektiv vård. Ångermanlands läkarförening påpekade inför omorganisationen att andra landsting som infört modellen fått problem och varnade för att det skulle kunna leda till personalflykt och läkarbrist. Läkare i Sollefteå och Örnsköldsvik efterlyste även ökad delaktighet i förändringsarbetet.

Hösten 2017 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att modellen skulle utvärderas av en extern utredare och i mars i år presenterades utvärderingen.

Den innehöll totalt 23 rekommendationer och förslag på förbättringsåtgärder. Bland annat behöver regionen genomföra en kartläggning av patientflöden för att kunna identifiera brister i koordineringen av vissa patientgrupper, förstärka det lokala ledarskapet genom att skapa bättre förutsättningar för första linjens chefer samt arbeta systematiskt för att attrahera personal inom specialistvården.

Enligt utvärderingen kan det på sikt vara relevant att organisera delar av specialistvården lokalt, eventuellt i ett närmare samarbete med primärvården för att stärka den nära vården.