– Psykisk ohälsa är vår tids stora folksjukdom. Människor som lider av psykisk ohälsa ska bemötas på bästa tänkbara sätt oavsett vilken del av vården man träffar. Ett bra bemötande är en förutsättning för bra vård, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska nu på regeringens uppdrag ta fram ett »målgruppsanpassat utbildningsmaterial om bemötande« och sprida detta inom de delar av hälso- och sjukvården som arbetar med personer med psykisk ohälsa.

Bakgrunden är att nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) förra året i en kartläggning över diskriminering i samband med psykisk ohälsa konstaterade att fyra av tio personer med psykisk ohälsa upplevt att de blivit orättvist bemötta inom psykiatrin.

Patienterna i kartläggningen lyfte också fram bristande kontinuitet, bristande tillgänglighet och förekomst av stafettläkare inom såväl psykiatrin som inom primärvården som orsaker till brister i vården.

Socialstyrelsen har även fått i uppdrag att se över hur vårdens kunskap kan öka vad gäller ätstörningar och ADHD.

– Unga kvinnor är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Det är ett samhällsproblem vi måste möta med mer kunskap. Jag vill gärna se någon form av nationellt stöd till vården, säger socialminister Annika Strandhäll i ett annat pressmeddelande.

När det gäller ADHD är syftet att kunskapen i vården ska öka om hur diagnosen påverkar möjligheten att komma tillbaka i arbete.