Socialstyrelsen bekräftar i mångt och mycket den etablerade bilden av den digital vårdens utveckling de senaste åren. Läkartidningen har tidigare kartlagt både ökningen av antalet privata besök och dess kostnader, liksom vilka projekt landstingen själva driver i landet.

Socialstyrelsens rapport visar att fem landsting har etablerade digitala vårdtjänster med videomöten inom primärvården. Det finns också sju privata med liknande tjänster som delvis även används inom den offentligt finansierade vården. 

En klar majoritet av besöken görs av patienter i de tre största landstingen: Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Totalt sett har besöken nästan tredubblats på ett år. 90 procent av patienterna är under 50 år och de flesta besöken görs på vardagsmorgnar. De här siffrorna bygger förvisso enbart på tre privata aktörers statistik av besök, men de bedöms utgöra merparten av de digitala besöken i Sverige.

Det finns ett behov av att göra uppföljningar av den digitala vården i Sverige, konstaterar Socialstyrelsen. Men landstingens och regionernas förutsättningar att göra sådana skiljer sig kraftigt åt.

– Flera landsting uttrycker att de saknar förutsättningar för att kunna göra en god kvalitetsuppföljning av den vård som ges av de privata aktörerna när deras eget landsting saknar avtal med utförarna. Socialstyrelsen ser att det finns skäl för uppföljning av kvalitet på nationell nivå, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Hon poängterar också att det är viktigt att få en bild av hur de digitala tjänsterna påverkar vårdsystemet i stort.

I oktober ska utredarna presentera rekommendationer för vilken typ av vård och behandling som lämpar sig för digital vård.

Hela kartläggningen finns på Socialstyrelsens webbplats.

 

Läs även:

Digital vård ska utredas

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«