Anna Rask Andersen. Foto: Göran Segeholm

Läkartidningen har tidigare berättat om att huvudskyddsombudet vid Upplands allmänna läkarförening, Anna Rask-Andersen, gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket med krav på att myndigheten skulle förelägga Region Uppsala att ta bort de loggar med namnuppgifter på vårdpersonal som varit inblandad i patientens vård, som finns tillgängliga via direktåtkomst i patientens journal på nätet.

Enligt anmälan kan loggarna innebära risker för hot och våld mot vårdpersonalen och deras familjer. Detta bland annat genom att en patient med hjälp av fullständiga namnuppgifter också kan få fram uppgifter om exempelvis bostadsadresser.

I mitten av juli kom Arbetsmiljöverket med beskedet att skyddsombudets begäran avvisas. Detta bland annat med hänvisning till att frågor kring journalhantering rör patientdatalagen och inte arbetsmiljölagen.

»Som framgår av 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen har Arbetsmiljöverket enbart mandat att besluta om tvångsåtgärder för att arbetsmiljölagen (eller med stöd av den utfärdade föreskrifter) ska följas«, skrev Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Nu överklagar Anna Rask-Andersen myndighetens beslut till Förvaltningsrätten i Karlstad.

– Jag anser att det här är en mycket angelägen fråga och jag tycker att det är viktigt att det här prövas av högre instans, säger Anna-Rask Andersen i en kommentar till Läkartidningen.

På frågan varför hon anser att Arbetsmiljöverkets beslut är felaktigt svarar Anna Rask-Andersen:

– Bland annat menar Arbetsmiljöverket att patientdatalagen på något sätt är överordnad arbetsmiljölagen. Jag hävdar att det är tvärtom.

– Det framgår av arbetsmiljölagen att arbetsgivaren ska utforma teknik så att anställda inte utsätts för fysisk eller psykisk belastning som kan medföra olycksfall eller ohälsa. I det här fallet har regionen utformat teknik, i form av journalen på nätet, så att vårdpersonalen blir utsatta för psykisk belastning genom oro för sin säkerhet i och med den här direktåtkomsten.

Region Uppsalas säkerhetschef Monique Holmgren har i en tidigare intervju med Läkartidningen uppgett att frågan om direktåtkomst till vårdpersonalens namn i nätjournalen ska lyftas till Sveriges Kommuner och landsting (SKL) via regionens jurister efter sommaren.

– Min kommentar till det är att SKL är en organisation som inte har något arbetsmiljöansvar. Det ansvaret har Region Uppsala och ytterst ansvariga är politikerna. Jag anser att Region Uppsala har förhalat den här frågan på ett anmärkningsvärt sätt, säger Anna Rask-Andersen.

Läs mer:

Avslag på skyddsombuds begäran om namn i nätjournaler

Region Uppsala: »Vi tar oron för hot och våld på största allvar«

Huvudskyddsombudet kräver: Ta bort vårdpersonals namn från nätjournal

Antalet skottskadade patienter ökar

Livvakt: Öppenheten i vården en utmaning för säkerheten

Sjukhusläkarna: Beväpnade skyddsvakter kan behövas på akuten

Journal via nätet ökade rädslan på akuten

SLF vill se åtgärder mot hot och våld