– Arbetet med prostatacancertestning, PSA-prover, ser i dag alltför olika ut i olika landsting. Vi vill se en mer jämlik prostatacancervård. Denna satsning handlar om en bättre organisation och information kring PSA-testning, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen är det oklart hur män i Sverige informeras om för- och nackdelar med PSA-test inför provtagning, och informationen som ges kring provtagningen är ofta bristfällig.

För att få till bättre information och mer struktur har regeringen därför beslutat att ge 8,4 miljoner kronor till de regionala cancercentrumen (RCC).

Tanken är att RCC ska betala ut medlen till landsting som vill delta i arbetet med att bland annat se över hur sjukvården kan ge information till fler män och om provtagningens för- och nackdelar samt skapa en mer organiserad form för detta.

– Jag hoppas att satsningen ger erfarenheter som lägger en bra grund för ett framtida screeningprogram för prostatacancer, som kan införas så fort metoderna är tillräckligt bra, säger Annika Strandhäll.

Tidigare i år presenterade Socialstyrelsen en ny utredning om förutsättningarna för en nationell prostatacancerscreening med PSA-prov för män.

Slutsatserna var bland annat att nyttan med en sådan screening inte tydligt skulle överväga de negativa effekterna, samt att kunskapen om kompletterande metoder ännu inte är tillräckliga. Därför ansåg Socialstyrelsen att en nationell screening i nuläget inte kunde rekommenderas.

I en debattartikel i Läkartidningen, publicerad i samband med utredningen, utvecklar bland andra Lars-Torsten Larsson, avdelningschef och ordförande i Socialstyrelsens nationella screeningråd, myndighetens syn på screening med PSA-test.

I artikeln pekar man bland annat på att det i dag sker en omfattande oorganiserad PSA-testning som medför betydande nackdelar, bland annat att många män testas utan att ha fått tillräcklig information om konsekvenserna.

Artikelförfattarna lyfter också fram att hälso- och sjukvården i större utsträckning än i dag skulle kunna erbjuda en organiserad PSA-testning inom ramen för forskning och utveckling, vilket inte bara skulle kunna bidra till mer struktur utan också till ökad kunskap.

Avslutningsvis konstateras att det just nu pågår mycket forskning om prostatacancerdiagnostik och att mycket talar för att det under de närmaste åren kan finnas förutsättningar för en ny bedömning av ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.

Regeringen har sedan tidigare också satsat en halv miljon kronor för att landets regionala cancercentrum ska genomföra en utredning om tidig upptäckt och diagnostik vid prostatacancer.

Läs mer:

Halv miljon satsas på att utreda tidig upptäckt av prostatacancer

Socialstyrelsen: Mer forskning behövs för förbättrad diagnostik av prostatacancer

SBU:s expert: »Inga tunga bevis för att tilläggsmetoder ger mycket större träffsäkerhet«