Sjukhusläkarna hade samlat en gedigen panel med representanter från både myndigheter, apotekshåll och läkarprofessionen när frågan om hur miljöpåverkan från läkemedel kan minska.

Bland åtgärderna som diskuterades nämndes bland annat utbildnings- och fortbildningsinsatser för läkare, bättre hållbarhets- och miljömärkning av läkemedel i både FASS och på apotek, bättre information och uppföljning av särskilt miljöbelastande läkemedel ute på sjukhusen samt underlättande IT-system i vården.

Störst uppmärksamhet fick dock det kunskapscentrum för läkemedel i miljön som nyligen inrättats vid Läkemedelsverket.

– Det är en milstolpe att man inrättat detta kunskapscentrum vid Läkemedelsverket. Vi har stora förhoppningar på att det ska föra miljöarbetet framåt vad gäller läkemedel, säger Sven Blomqvist, ordförande i Läkare för miljön och en av paneldeltagarna, till Läkartidningen.

Vad hoppas du att kunskapscentrumet ska bidra med?

– Att den information som finns i FASS ska utökas. Och att man ska utbilda lite mer. Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, har grupper i varje landsting – det tycker jag att det borde finnas för det här med läkemedel och miljö också.

Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande och förste vice ordförande i Läkarförbundet, satt med som åhörare under seminariet.

Vilka lärdomar tar du med dig?

– Att alla som vanligt har olika ansvar. Jag tycker att man som konsument, eller som land, borde titta på hela kedjan. Läkemedelsfabriker är giftfabriker och läkemedel är gjorda för att vara resistenta och påverka biologin, det kommer vi inte undan. Men då måste man titta på produktionen och på hur man hanterar läkemedlen i efterhand – finns det alternativ som inte är fullt lika giftiga? säger hon till Läkartidningen.

Också hon lyfter fram det nya kunskapscentrumet som något positivt.

– Sedan var det väldigt roligt med den här nya enheten på Läkemedelsverket. Jag kan tycka att den borde ha bildats för länge sedan men det är ju ett otroligt bra steg. Där finns kompetens att utreda och gå till botten med de här frågorna.

Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig inom farmakoterapi på Läkemedelsverket, kommenterade kunskapscentrumets kommande arbete så här:

– Vi kommer att skriva ihop en plan för det här till hösten. Vi ska försöka få ihop något som fungerar väl. Just nu är ingenting satt vad gäller innehållet, men det kommer att hjälpa oss att ta vårt ansvar från Läkemedelsverkets sida med kunskapsspridning och kunskapsinhämtning.