Ärendet gäller en förlängning av avtalet om uppdraget för mödrahälsovård i kommunerna Stenungsund och Tjörn för år 2017. Konkurrensverket menade att förlängningen var otillåten eftersom upphandlingen inte annonserats och konkurrensutsatts, och tog därför saken till förvaltningsrätten i Göteborg.

Konkurrensverket anser också att det är en försvårande omständighet att Västra Götalandsregionen tidigare gjort sig skyldig till otillåten direktupphandling.

Regionen har å sin sida uppgett att det under hösten 2016 rådde speciella förutsättningar eftersom man inom regionen genomförde förberedelser för ett eventuellt fullmäktigebeslut om att införa vårdval inom mödrahälsovården.

För att minska de risker som två eventuella byten av vårdgivare på kort tid skulle innebära för relationen mellan patienter och vårdgivare – samt för vårdens kvalitet – beslutade regionen att ingå avtal med den befintliga leverantören utan föregående annonsering.

Förvaltningsrätten konstaterar att landstinget ingått avtalet utan föregående annonsering trots att så borde ha skett, samt att avtalet ingåtts trots avrådan från landstingets jurister.

Domstolen menar också att ett eventuellt införande av vårdval inte utgör sådana synnerliga skäl som medför att annonsering kan underlåtas.

Därmed har regionen genomfört en otillåten direktupphandling och förvaltningsrätten utdömer därför en så kallad upphandlingsskadeavgift om 1 150 000 kronor, vilket är i linje med Konkurrensverkets yrkande.

Läs också:

Karolinska straffas för otillåten upphandling

Utreda upphandling ingenting för Läkarförbundet