Den gemensamma satsning på vården som Alliansen presenterade under en presskonferens i Uppsala på tisdagen innehåller 22 förslag. Förslag som redan tidigare lagts fram av de olika allianspartierna och som de nu alltså enats om att satsa på.

Ett är att korta vårdköerna genom att åter införa en resultatbaserad kömiljard, kopplat till den lagstadgade vårdgarantin. Tanken är att kömiljarden – till skillnad mot tidigare – ska omfatta hela vårdkedjor och rehabilitering, vilket Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren tycker är bra.

– Samtidigt är kömiljarden problematisk då det finns stor risk för undanträngningseffekter, säger hon till Läkartidningen och fortsätter:

– Det måste till fler insatser för att komma till rätta med de långa köerna. Där krävs det strukturella insatser inom hälso- och sjukvården. Man måste till exempel jobba med sammanhängande vårdkedjor även utanför en kömiljard samt dimensionera vårdplatser efter behov. Man måste även bygga ut primärvården.

Heidi Stensmyren tycker dock att det är särskilt bra att partierna lyfter fram en primärvårdsreform i satsningen. Den innebär bland annat att en större andel av sjukvårdens resurser ska gå till primärvården, och att patienter ska kunna få en fast läkarkontakt.

– Det är väldigt viktigt för patienter att kunna lista sig hos en fast läkare. Det är också viktigt för oss läkare att vi kan ha en lista och lära känna våra patienter. Det ger en bättre vård, säger hon.

Alliansen 22 förslag

Korta vårdköerna

 • Korta vårdköerna genom att införa tydlig resultatbaserad kömiljard kopplad till den lagstadgade vårdgarantin.
 • Öka öppenheten och uppföljningen gällande information om väntetider, tillgänglighet och kvalitet inom vården.
 • Införa en nationell samordning vad gäller långsiktig planering av personal- och kompetensförsörjning inom vården.
 • Genomföra ett sjuksköterskelyft, genom betald vidareutbildning och fler karriärvägar.
 • Se över om vite eller sanktioner ska kunna åläggas huvudmän som inte uppfyller vårdgarantin, om det visar sig att andra åtgärder inte räcker till.

Primärvårdsreform

 • Genomföra en nationell primärvårdsreform där alla patienter ska ha möjlighet att välja fastläkare och att samordning ska ske av ett vårdteam.
 • Att fastläkaren ska ansvara för sina listade patienter och samordna den vård som behövs med multiprofessionella vårdteam.
 • Att erfarna legitimerade läkare och specialister inom andra fält än allmänmedicin ska kunna vara fastläkare inom primärvården samt göra det möjligt för ST-läkare som ska bli specialister i allmänmedicin att ha en egen patientlista.

Förstärkt arbete mot psykisk ohälsa

 • Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin genom att återinföra prestationsbaserade resurser och den förstärkta vårdgarantin.
 • Utreda orsaker bakom den ökande psykiska ohälsan och vidta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser.
 • Förstärka samordningen av elevhälsan.
 • Utreda möjligheterna till barn- och familjecentraler, där olika professioner arbetar tillsammans.
 • Stärka suicidforskningen och -preventionen.
 • Stärka tillsynen och uppföljningen av barn- och ungdomspsykiatrin.

Mer högspecialiserad vård

 • Stärka vårdens kvalitet genom ökad koncentration av högspecialiserad vård. I samband med det behöver den nationella samordningen och styrningen öka.
 • Säkerställa patientsäkerheten vad gäller den akuta vården i samband med koncentrationen av högspecialiserad vård.
 • Att en tidig och kontinuerlig uppföljning, av den nya beslutsprocessen gällande den högspecialiserade vården, ska genomföras.

Valfrihet och kvalitet i sjukvården

 • Kvalitetssäkra vården, oavsett om det är offentlig eller fristående huvudman, bland annat genom generell tillståndsplikt, ökad tillsyn och stärkt uppföljning.
 • Utöka möjligheten till valfrihet genom att patienten ska kunna välja specialiserad slutenvård.
 • Införa vårdval för seniorvård som underlättar för äldre, inte minst med omfattande vårdbehov, att erbjudas en mer sammanhållen vård.
 • Sänka trösklarna för etablering av personalägda vårdcentraler, bland annat genom att utforma ersättningsmodeller som uppmuntrar till detta.
 • Skapa konkurrensneutralitet mellan offentliga och fristående vårdgivare med en väl fungerande tillståndsgivning som säkrar kvaliteten.