Karlstad är byggt i ett låglänt deltaområde där Klarälven mynnar ut i Vänern, och Centralsjukhuset ligger vid älven. Det innebär en betydande risk för översvämningar som kan leda till att sjukhuset slås ut.

Risken för översvämningar och skyfall väntas öka i framtidens klimat. Under förra året gjorde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, en översyn av områden med stor översvämningsrisk. Risker vid skyfall ingår däremot inte i översynen. 25 områden identifierades och i år har myndigheten tagit fram detaljerade kartor för områdena. Nästa år ska länsstyrelserna ta fram riskkartor för att sedan lägga upp en plan för hur områdena ska skyddas under de kommande åren.

Enligt MSB är Karlstad ett av de värst utsatta områdena för översvämningar i Sverige. Ett flöde som når 2,3 meter över älvens normala nivå skulle översvämma delar av Centralsjukhuset Karlstad. Ett annat hot är skyfall, eftersom dagvattensystemet är underdimensionerat.

Efter många års planering har Karlstad kommun och Landstinget i Värmland tillsammans byggt en skyddsvall kombinerad med upphöjd gång- och cykelbana för att skydda sjukhuset från höga flöden. I arbetet ingår även att förstärka dagvattensystemet. Översvämningsskyddet invigdes tidigare i somras.

– Det är viktigt att säkerställa att vården på Centralsjukhuset kan bedrivas även om det händer oväntade saker. Vi har inneliggande patienter, som inte bara kan ta sig härifrån, som vi har ett ansvar för, säger Anette Andersson, fastighetschef vid landstinget i Värmland, till Sveriges Radio Värmland.

– Vi måste också se till att vi kan ta hand om akuta situationer om det skulle hända någonting. Centralsjukhuset är ju knutpunkten i den värmländska vården så vi måste se till att det fungerar här.

Läs även:

Akademiska sjukhuset översvämmades

Översvämningar som drabbat sjukhus 2011–2017 

  • Jönköping 23 juli 2013.  Akutmottagning och operationssalar på Länssjukhuset Ryhov  fick stängas efter kraftiga skyfall.
  • Lindesberg 10 augusti 2011. Lindesbergs lasarett översvämmades och en avdelning evakuerades.

Källa: MSB