Överbeläggningar och utlokaliseringar ökar risken för vårdskador. Vårdplatsfrågan är därför ett av sju riskområden som IVO ska prioritera 2018–2020. IVO ser en risk att brist på vårdplatser och personal styr, i stället för patientens behov. Det handlar både om den somatiska slutenvården och den kommunala vård och omsorgen.

En förstudie pågår som ska ligga till grund för en nationell tillsyn. IVO samlar in data från myndighetens egna verksamhet, exempelvis lex Maria-ärenden, klagomål och tidigare tillsyn inom området. I studien sammanställs också annan aktuell statistik som tillgång och efterfrågan på legitimerad personal.

I början av sommaren hade IVO ett dialogmöte för att hämta in synpunkter från patienter och anhöriga. Joakim Sebring, inspektör och projektledare för förstudien, beskriver det som ett bra möte.

– Samtliga deltagare kände väl igen sig i IVO:s beskrivning av riskområdet. Vi fick med oss många värdefulla synpunkter, erfarenheter och tankar inför kommande tillsyn. Flera saker som diskuterades bekräftade den omvärldsanalys vi hittills har gjort. Nu ska vi gå vidare och komplettera och konkretisera den input vi har fått, säger han i ett pressmeddelande.

Till hösten planerar IVO att dra igång en pilottillsyn.

– Pilottillsynen ska testa någon eller några delar av vårt preliminära förslag till nationell tillsyn. Vi har också precis bjudit in två vårdgivare och två kommuner till samråd i höst, för att få in fler tankar och erfarenheter innan vi tar ställning till ett förslag till nationell tillsyn, säger Joakim Sebring.