IVO gjorde i slutet av juni en inspektion hos Digital medical supply Sweden, mer känt som Kry. Myndigheten intervjuade ledning och medarbetare var för sig samt tog del av hur patientmötet och det digitala beslutsstödet fungerade. 

– Utifrån inspektionen ser vi att de har rutiner och ett arbetssätt som ger förutsättningar för att kunna bedriva patientsäker vård, säger Gustav Rålenius, inspektör och projektledare på IVO till Läkartidningen.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet fungerar helt enkelt?

– Ja, utifrån det som vi har tittat på.

Det finns en tydlig struktur för hur avvikelser hanteras, vilket hjälper till att förebygga risker i framtiden, skriver myndigheten i sitt tillsynsbeslut. Journalgranskning och internrevision sker fortlöpande. Det finns också ett beslutsstöd för antibiotikaförskrivning och journalsystemet larmar Krys ledning om avvikelser från riktlinjerna. 

Inför IVO:s inspektion genomförde myndigheten en enkät med patienter som fått vård genom Kry. Under knappa två veckor inkom 760 svar. Patienterna upplevde generellt sett vården som bra, i synnerhet tillgängligheten. Det mest negativa rörde brister i diagnos och behandling.

IVO:s tillsyn av Kry utgör en del i en förstudie om digitala vårdtjänster, vilket ska ge myndigheten större kunskaper om branschen. Förstudien blir klar i höst och kan eventuellt leda till granskningar av andra digitala vårdgivare.

– Det var bra att träffa en vårdgivare och se hur verksamheten fungerar i praktiken för att diskutera kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det har inte gjorts någon tillsyn på det sättet tidigare, säger Gustav Rålenius.

Du kan läsa mer om tillsynen på IVO:s webbplats.

 

Läs även:

IVO ska granska nätläkarna

IVO-kritik mot nätläkares undersökning

Landstingen tar upp kampen om digital vård

Så mycket kostar digital vård

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«