Matz Larsson tycker att det är positivt att i stort sett alla partier verkar ha riksdagskandidater som är intresserade av och vill veta mer om vad som krävs av politisk handling på tobaksområdet. Foto: Katarina Österdal 

Läkartidningen har ställt några frågor till Matz Larsson, överläkare och specialist inom tobaksavvänjning, Örebro, som är en av initiativtagarna till en enkät som skickats ut till 45 riksdagspolitiker inom samtliga riksdagspartier med frågor om huruvida de kan tänka sig att vidta ett antal politiska åtgärder som krävs för att minska rökningen, nämligen höja tobaksskatten, införa exponeringsförbud för nikotinprodukter på försäljningsställen, införa hälsovarningar på nikotinprodukter samt utöka rökfria miljöer inom- och utomhus.

Varför tog ni det här initiativet?

– Vi har alla mycket lång erfarenhet och har mött allt för många människor som drabbats av tobakens skadeverkningar: KOL, cancer och och andra lungproblem. Vi vet att det behövs politiska insatser för att förhindra att det rekryteras nya tobaksanvändare och vi ser tyvärr att allt för många unga riskerar att fastna i ett livslångt nikotinberoende. 

Efter en vecka har ni fått svar från 15 politiker. Är du nöjd med resultatet?

– Avsikten var att nå ut till politiker på valbar plats och få igång en dialog och minst en från samtliga riksdagspartier utom det allra nyaste partiet (SD, reds anm) har besvarat vårt brev. 14 av de 15 politiker som svarat på enkäten har dessutom kryssat ja i »fortsatt-dialog-rutan«, det vill säga de är positivt inställda till att vi fortsätter kontakten med dem den kommande mandatperioden. Jag tycker att det är positivt att i stort sett alla partier verkar ha riksdagskandidater som är intresserade av och vill veta mer om vad som krävs av politisk handling på tobaksområdet.

Varför är det så viktigt att nå ut till och skapa dialog med politiker?

– Det är politikerna på riksnivå som har möjlighet att fatta viktiga tobakspreventiva beslut på lagstiftningsområdet. Det behövs. Sverige ratificierade WHO:s tobakskonvention redan 2005 men vi har inte tillämpat den i tillräcklig utsträckning. Dessutom är vår hjälp och vård ofta otillräcklig, trots att behandlingar mot hjärt–kärlsjukdomar och lungcancer förbättras.

Vilka ytterligare åtgärder skulle du vilja se på området?

– Vi vill sporra all hälso- och sjukvårdspersonal att påbörja en dialog med sina folkvalda. Ställ frågan vad just din riksdagskandidat vill göra i tobaksfrågan. Jag tycker också att det borde finnas ett slags konsumentupplysning kopplad till de enskilda riksdagskandidaterna. De borde öppet deklarera var de står i tobaksfrågan, säger Matz Larsson, som noterar att det utifrån de 15 enkätsvar som kommit in inte går att urskilja en tydlig politisk linje i frågan ens inom samma parti.

– Olika företrädare från samma parti har svarat olika på enskilda frågor, exempelvis huruvida man vill ha höjd tobaksskatt eller inte.

De fyra som står bakom enkäten: Matz Larsson, överläkare, docent och specialist inom tobaksavvänjning (ML är även engagerad i Läkare mot tobak sedan starten 1992), Monika Randén, leg sjukgymnast/specialist inom tobaksavvänjning, Anette Larsson, leg sjuksköterska/specialist inom tobaksavvänjning och Stella Cizinsky, verksamhetschef, kardiologiska kliniken; samtliga vid Universitetssjukhuset Örebro.