Fakta

Delat beslutsfattande innebär i korthet att patient och vårdpersonal tillsammans fattar beslut om en fortsatt behandling.

Bland författarna till översikten finns, enligt Richard Lehman (till professorns blogg), många av de mest framstående förespråkarna för delat beslutsfattande (shared decision making, SDM) som nu tvingats konkludera att evidensen för effekten av olika interventioner för ökat användande av delat beslutsfattande hos professionen är antingen svag eller mycket svag. Exempel på aktiviteter i de 87 analyserade studierna är olika träningsprogram, informationsblad och påminnelser via e-post.

Rickard Lehman skriver att det är frustrerande att översikten mest ger upphov till en mängd frågor och levererar få svar i en tid då delat beslutsfattande allt oftare lyfts fram som en viktig del av vård- och hälsosystemen. Richard Lehman ser visserligen värdet i att Cochrane-översikten försökt fånga upp de relevanta medicinska studier (i form av interventionsstudier) som finns på området. Delat beslutsfattande kan dock inte mätas på ett användbart sätt genom att enbart titta på resultatet av tidsbegränsade enkla interventioner, anser han. Det krävs mer än kunskap för att komma vidare.

Den sociala rörelsen för ökad patientautonomi och öppen hälsoinformation är ostoppbar, skriver han.

»Om vi verkligen menar att delat beslutsfattande är en mänsklig rättighet … måste vi undervisa i ämnet, belysa det i delade kunskapsverktyg riktade till patienter och kliniker, göra det till en färdighet för livslångt lärande och se till så att våra hälsosystem främjar det.« Men för att kliniker ska kunna dela sina beslut på ett effektivt sätt måste de också ändra attityd till sin egen roll, skaffa en ny »verktygslåda« och få tillgång till de strukturer och den omgivning som möjliggör personlig kommunikation och delaktighet, anser Richard Lehman.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) fick 2016 i uppdrag av Socialdepartementet att utvärdera metoder och kartlägga förutsättningarna för att öka patienters delaktighet i hälso- och sjukvården.

SBU hittade nio relevanta systematiska översikter från 2009–2016, varav två om delat beslutsfattande. Den ena gällde effekten av interventioner för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens anammande av delat beslutsfattande och den andra effekten av beslutsstöd till personer som står inför beslut om behandling eller screening för cancer eller risk för cancer.

I linje med den uppdaterade Cochrane-översikten konstateras i SBU-rapporten att evidensen för insatser för att främja hälso- och sjukvårdspersonalens anammande av delat beslutsfattande är osäker då det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

Författarna till SBU-rapporten efterlyste fler välgjorda studier på området. Det gör även den Richard Lehman.