Läkaren och forskaren, vars fynd varit omdiskuterade, hade fram till 2016 en ledande position på ett läkemedelsföretag i Stockholm. 

Företaget ägnar sig åt forskning som bygger på forskarens egna upptäckter. Men på grund av en infekterad konflikt – bland annat om när och hur resultaten av en klinisk studie skulle publiceras – gick forskaren och företaget skilda vägar i början av 2016. 

Kort därefter har forskaren olovligen laddat ned företagets databas med rådata om patientobservationer från den aktuella studien, enligt Stockholms tingsrätt som nu dömt hen för företagsspionage och brott mot upphovsrättslagen.

Domstolen bedömer att straffvärdet för den samlade brottsligheten uppgår till cirka sex månaders fängelse. 

Eftersom det inte framkommit något som talar för att forskaren kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet tycker domstolen dock att det räcker med villkorlig dom och dagsböter.

Av domen framgår att endast en begränsad krets personer hade tillgång till databasen eftersom »den var mycket värdefull för företaget« och »viktigt att den hölls hemlig från till exempel konkurrerande läkemedelsbolag«. 

Där framgår också att forskaren bestrider ansvar för brott. Forskaren säger sig dels ha handlat i nöd, dels i egenskap av läkare haft skyldighet eller rätt att agera som hen gjort på grund av ett övergripande medicinskt ansvar för patienterna som deltagit i studien.

Enligt domen anser sig forskaren också ha rätt till uppgifterna eftersom det i stor utsträckning var hens forskning som låg till grund för den kliniska studien. 

Enligt domstolen står det dock klart att nedladdningen skett olovligen och att den inte på något sätt kunnat bidra till att säkerställa patientsäkerheten.

Om forskaren ansåg att patientsäkerheten var hotad kunde hen, utöver att informera Läkemedelsverket, ha kontaktat någon av de personer utanför företaget som hade direkt ansvar för patienterna i studien och berättat om sina farhågor, skriver tingsrätten i domen.

Domstolen konstaterar också att forskaren inte har upphovsrätt till uppgifterna i företagets databas.