I utvärderingen har de funnit flera brister i statistiken som framför allt beror på skillnader i hur uppgifter rapporteras in. Enligt dem är det därför inte säkert att den rapporterade fördubblingen av vårdkön efter att kömiljarden togs bort verkligen innebär att det blivit sämre tillgänglighet.

Företrädarna för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, som är knuten till Stockholms läns landsting, ger i artikeln några exempel på skillnader i praxis kring väntetidsrapportering, som riskerar att leda till en missvisande bild av hur långa vårdköerna är:

  • För operation som kräver flera bedömningsbesök mäts väntetiden ibland från det första, ibland från det andra bedömningsbesöket.
  • Väntetider extraheras ofta automatiskt ur den elektroniska patientjournalen, trots att en del vårdgivare har preliminära väntelistor i andra system innan uppgifterna förs in i journalen.
  • Patienter kan manuellt plockas bort från statistiken om de till exempel väljer att vänta eller är för sjuka för att få vård inom vårdgarantin. Men praxis för när detta ska göras varierar.
  • Vårdgivaren glömmer eller hinner inte alltid registrera patienter som är för sjuka eller valt att vänta.
  • Patienter som behöver vårdgivare med uttalad spetskompetens undantas ibland från vårdgarantin.
  • Patienter med pappersremiss får starten på sin väntan manuellt noterad av mottagande vårdgivare.

Flera vårdgivare som har intervjuats i utvärderingen säger att väntetiderna som syns i statistiken inte speglar verkligheten och att de därför inte vill använda den själva för att förbättra eller planera verksamheten. De beskriver också ett starkt tryck att presentera bra siffror.

Företrädarna för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin manar till försiktighet när det gäller tolkningen av statistiken över väntetider, och anser att metoderna för att mäta väntetider bör utvecklas och kvalitetssäkras.

Utvärderingen av väntetiderna i specialistvården har gjorts i Stockholms läns landsting, men företrädarna för Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin menar att det sannolikt finns liknande brister i statistikens kvalitet på andra håll i landet.