Det är efter en inspektion som Justitieombudsmannen, JO, ställer sig mycket frågande till arbetssättet där patienter som behöver bältas bärs till ett annat våningsplan genom hissar och korridorer som används av allmänheten. 

JO anser att strategin är mycket bekymmersam ur flera aspekter. Bland annat är det oklart om det görs någon bedömning av vilka risker det innebär när personalen tvingas bära en patient från en avdelning till en annan, konstaterar JO och fortsätter:

»Till detta kommer även den kränkning det innebär för en patient att bäras genom utrymmen till vilka allmänheten har tillträde.«

JO uppmanar därför kliniken att snarast vidta åtgärder för att säkerställa att en tvångsanvändning som bedöms nödvändig »kan ske på ett sätt som dels inte äventyrar patienters integritet, dels fullt ut tillgodoser patientsäkerheten«.

JO slår bland annat också ned på bristande avvikelserapportering. Till exempel förs ingen statistik över självmordsförsök och allvarliga självskadehandlingar, enligt JO:s rapport.

JO uppmanar kliniken att se över sina rutiner och tillägger: »Jag avser även att inleda en diskussion med Inspektionen för vård och omsorg om hur de i sin tillsyn följer upp avvikelserapportering«.

Dessutom är JO kritisk till svårigheterna för patienter att komma utomhus och skriver bland annat att kliniken behöver vidta åtgärder som säkerställer att alla patienter erbjuds daglig utomhusvistelse.

Senast den 30 november ska kliniken rapportera till JO vilka åtgärder som vidtagits när det gäller detta.

Besöket från JO var en så kallad Opcat-inspektion som granskar förhållanden för frihetsberövade.