Det är i Svenska Dagbladet som Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen uppmanar till förbättrad samverkan och fördjupat samarbete mellan lärosätet och Stockholms läns landsting för att stärka utbildning och forskning inom universitetssjukvården.

Ole Petter Ottersen konstaterar i debattartikeln att det växer fram en ny sjukvårdsorganisation i landstinget och han pekar på att denna måste utformas och anpassas så att utbildning och klinisk forskning stärks, oavsett vem som kommer att styra i landstinget framöver.

Han tar bland annat upp den oro som finns kopplad till utvecklingen med vårdvalen i landstinget, där kritiker menar att det påverkar forskning och utbildning negativt.

Mot bakgrund av det menar han att inga politiska beslut om förändringar av sjukvårdens organisationen i landstinget bör tas utan att konsekvenserna för medicinsk forskning och utbildning analyseras.

Därför var det, enligt Ole Petter Ottersen, ett steg i rätt riktning när landstinget tidigare i år beslutade att man ska ställa större krav på privata utförare att de i högre grad ska medverka när det gäller verksamhetsförlagd utbildning.

En annan viktig del handlar enligt KI-rektorn om att lärosätets forskare ska kunna bedriva klinisk forskning eller kunna ta del av aggregerade patientdata på ett samlat sätt.

Vidare skriver Ole Petter Ottersen att om förutsättningarna för utbildning och forskning försämras genom förändringar i vårdens organisering riskerar den samlade kunskapsutvecklingen att utarmas eller försvinna.

Han vill dock betona att det är rimligt att debatten om vårdens organisering sker utifrån politiska värderingar och ställningstaganden.

Han har som KI:s rektor ingen avsikt att ta ställning i den diskussionen, men däremot är han väldigt mån om de för KI viktiga områdena som rör samverkan med landstinget och hänsyn till forskning och utbildning vid förändringar av sjukvårdens organisation.

Ole Petter Ottersen påpekar att samarbetet mellan KI och landstinget har fungerat bra under lång tid, och att det finns stor potential vad gäller bland annat vårdutveckling och medicinsk innovation i Stockholmsregionen.  

Genom ett fördjupat samarbete för att utveckla universitetssjukvården kan man dock nå ännu längre, och oavsett vem som tar hand om det politiska styret i landstinget hoppas Ole Petter Ottersen att en sådan utveckling kan komma till stånd.