66 läkare som arbetar i Västerbottens läns landsting har testat ett datoriserat verktyg för individuell schemaplanering. Samtliga läkare arbetar inom anestesi, operation och intensivvård. 

I planeringsverktyget har läkarna först fått lägga ett förslag på eget schema. Därefter jämförs förslagen med bemanningsbehovet och behovet av särskild kompetens. Sedan får läkarna i dialog med varandra, korrigera sina scheman tills helheten fungerar. Lyckas inte medarbetarna synka sina scheman får arbetsgivaren lösa det genom att till exempel beordra någon att ta ett arbetspass.

Drygt hälften av läkarna som testade verktyget för individuell schemaplanering, 35 läkare, har besvarat en enkät ett halvår efter att det nya planeringsverktyget infördes. 71 procent ansåg att möjligheterna att påverka det egna schemat hade blivit bättre genom individuell schemaplanering. 84 procent ansåg att det blivit lättare att påverka start- och sluttid på arbetspassen, och 65 procent att möjligheterna att påverka ledigheter hade ökat. 19 procent ansåg att möjligheterna att påverka sitt schema var lika som förut. Ingen tyckte att möjligheterna hade blivit sämre.

– Så sammantaget tyder det på att det kanske är lite lättare att få passformen att funka mellan arbetsliv och privatliv. Att det är lättare att lägga livspusslet, säger professor Göran Kecklund, sömn- och stressforskare och biträdande enhetschef på Stressforskningsinstitutet, som lett undersökningen.

Hans forskning är inriktad på hur skiftarbete påverkar sömn- och vakenhetsförmåga och vad störd sömn får för konsekvenser för hälsa och säkerhet. 

Framkom några nackdelar?

– Man kan tänka sig att det kan leda till personalkonflikter. Nästan hälften upplevde inte att det blivit mer konflikter. Men en stor grupp – ungefär en tredjedel – tycker att det blivit mer konflikter sedan man införde individuell schemaplanering. Jag tror att det är baksidan.

Samtidigt tror Göran Kecklund att det är möjligt att lösa, om tillräckligt många upplever att fördelarna överväger.

– Eftersom de flesta ändå tycker att de har bättre möjligheter att påverkan sina scheman, kan man tänka sig att konflikterna inte är så allvarliga. Det kan vara en effekt som uppstår innan man utvecklat rutiner för hur man ska komma överens på ett rättvist sätt. Så att det inte är de med vassa armbågar som tar för sig och de tystare som får ta »skitpassen«.

Han fortsätter:

– Om arbetsgivaren har en god vilja och vill sträva efter att skapa en bra arbetsmiljö och bra arbetstider, kan man säkert hantera det.

77 procent av läkarna som svarat på enkäten rekommenderade individuell schemaplanering till läkare i andra landsting. 11 procent sa dock nej till att göra det.

– Antagligen finns det personer där detta inte passar. De kanske tycker att det tar för mycket tid eller har svårt för den ganska knepiga sociala situationen som uppstår, när man ska prata med sina kollegor och vara lite »förhandlingsbar«, säger Göran Kecklund.

Skulle du rekommendera modellen?

– Man ska inte övertolka de här resultatet. Det här ingen studie, utan mer en pilotundersökning. Men jag tycker ändå att resultatet visar att det är så pass intressant att man borde göra en riktig studie kring det.

Pilotundersökningen är en del av ett större projekt »Må bra i skiftarbete« med syfte att öka kunskapen om samband mellan skiftarbete, sömn och hälsa. Det görs genom ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och företaget Time Care. Försäkringsbolaget AFA har finansierat forskningen som ska pågå i två år.

– Vår utgångspunkt har varit att utveckla attraktiva arbetsplatser och långsiktigt hållbara arbetstider för medarbetare som jobbar skift, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg i ett pressmeddelande.