I juni skickades förslaget om en ny sexårig läkarutbildning ut på remiss. Enligt förslaget utökas läkarexamen till att omfatta 360 högskolepoäng, precis som föreslogs i professor Stefan Lindgrens utredning från 2013. Läkarexamen ska även ligga till grund för läkarlegitimation, och den nya läkarutbildningen ska innehålla långa perioder av verksamhetsintegrerat lärande.

Vidare införs en ny examensbeskrivning, som bland annat ska betona vetenskaplig förankring, professionella kompetenser och träning i medicinskt beslutsfattande – helt i enlighet med de förslag som en referensgrupp lämnade till regeringen i höstas.

Nästa vecka är sista datum för remissinsatserna – bland annat Socialdepartementet, lärosätena, regionerna och landstingen – att komma med synpunkter på det. Men redan nu har några synpunkter kommit in. Bland annat från SKL, som i stort är positiva till den nya läkarutbildningen och de föreslagna förändringarna i målbeskrivningarna.

De tycker även det är bra att utbildningen innehåller längre sammanhängande perioder av verksamhetsintegrerat lärande, eftersom studenterna då får träna professionella färdigheter tillsammans med andra.

SKL anser dock att finansieringen för den extra terminen på utbildningen behöver ändras. Förslaget är baserat på den finansiering som gäller för dagens utbildning – och då får lärosätena den största delen av de ökande medlen. Men den nya utbildningen kräver mer av landstingen eftersom den innehåller längre perioder av verksamhetsintegrerat lärande och därför bör landstingen kompenseras för det, menar SKL. Man pekar bland annat på att förändringen kommer att kräva mer handledning och annat stöd för lärande jämfört med i dag.

SKL tycker också att det är viktigt att psykisk ohälsa får ett tillräckligt stort utrymme när innehållet i utbildningarna formas. »En nyexaminerad läkare behöver kunna hantera akuta allvarliga psykiatriska tillstånd såväl som lindrig och psykisk ohälsa av den typ som i dag hanteras inom primärvården«, skriver SKL i remissvaret.

Det har gått sju år sedan Stefan Lindgren, professor i internmedicin i Lund, fick i uppdrag av regeringen att utreda vägen till läkarlegitimation. Först höstterminen 2020 eller vårterminen 2021 väntas de första läkarstudenterna kunna börja. Hela promemorian »En sexårig utbildning för läkarexamen« finns att ta del av här.

Läs mer: 

Regeringen föreslår att BT införs från år 2020

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

BT får tummen upp

Gör BT till en tidsbegränsad anställning

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare

Jens Schollin: Det finns en otrolig majoritet för någon sorts introduktion

Känslosam debatt om AT

Läkarförbundet: Inför krav på extern granskning av kvaliteten i bastjänstgöringen

Behovet av introduktion till ST utreds som del i ny läkarutbildning