Självvald inläggning prövas bland annat i Norra Stockholms psykiatri på S:t Görans sjukhus. Här kan vissa patienter med emotionell instabilitet och självskadebeteende lägga in sig själva om de börjar må sämre. Foto: Fredrik Nilsson

Självvald inläggning innebär att vissa slutenvårdsplatser i psykiatrin öronmärks för svårt sjuka patienter som själva kan lägga in sig om de känner att det behövs.

Modellen – som beskrivits som en succé i medier och redan införts på bred front i flera länder – prövas just nu för patienter med psykossjukdom, ätstörning respektive emotionell instabilitet och självskadebeteende i tre olika projekt i Stockholms läns landsting.

Hittills har goda erfarenheter rapporterats från de tre pilotprojekten. Konceptet tycks snabbt ha blivit populärt hos såväl patienter som personal och det finns också förhoppningar om att patienter som erbjuds självvald inläggning till exempel ska minska sin vårdkonsumtion.

Vid årsskiftet löper projekttiden ut och nu står det klart att åtminstone verksamheten för patienter med psykossjukdom kommer att permanentas och breddinföras, enligt Maria Smitmanis Lyle, verksam vid Centrum för psykiatriforskning och projektledare för självvald inläggning för patienter med psykossjukdom.

– Just nu har vi sju heldygnsvårdsavdelningar med varsin tillhörande öppenvårdsmottagning som erbjuder självvald inläggning för patienter med psykos. Det finns ytterligare några psykosavdelningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde där det ännu inte finns och tanken är att det ska finnas där också på sikt, säger hon.

Enligt Maria Smitmanis Lyle pågår också ett arbete med att utreda om modellen ska införas för andra målgrupper.

Mattias Strand, överläkare i psykiatri och doktorand som själv forskar på självvald inläggning för patienter med ätstörning, varnar dock för att redan nu införa konceptet på bred front.

– I dag framhåller man alla möjliga sätt på vilka det här kan vara bra. Flera intervjustudier visar att modellen medför ökad delaktighet och trygghet, men utöver det är det mest hypoteser, säger han.

Nyligen kom en dansk studie – den första stora studie där man faktiskt använt en kontrollgrupp – fram till att patienter med psykossjukdom eller affektiv sjukdom som erbjöds självvald inläggning visserligen minskade sin tid i slutenvården. 

– Men för en grupp matchade kontrollpersoner minskade den ännu mer. Jag är lite förvånad i och med att de små pilotstudier, utan kontrollgrupp, som tidigare kommit från Norge varit väldigt positiva. Det har gjort att man vaggats in i att det här verkligen leder till kortare vårdtider och mindre slutenvårdskonsumtion, säger Mattias Strand.

– Även om den här studien inte ger ett slutgiltigt facit, så ger den en lite annan bild än den man har sett tidigare, fortsätter han och tillägger att han anser att studien är välgjord och att forskarna ansträngt sig för att hitta jämförbara grupper.

Mattias Strand betonar att det naturligtvis är värdefullt att patienterna tycker om modellen.

– Men det är kanske inte så överraskande, patienter som får mer av något brukar tycka att det är bra. Att patienterna gillar modellen är inte heller detsamma som att det är hälsoekonomiskt försvarbart att införa den brett, säger han och fortsätter:

– Det skulle ju faktiskt kunna vara så att man tränger bort andra patienter, som behöver de här platserna ännu mer. Det är inte heller säkert att patienterna med självvald inläggning alltid är de svårast sjuka. Modellen är attraktiv på många sätt, men vi behöver ha mer på fötterna innan den införs brett.

Maria Smitmanis Lyle anser dock inte att det är förhastat att permanenta och skala upp modellen ytterligare.

– Självvald inläggning har tagits emot övervägande positivt av patienter, närstående och personal och det är ett viktigt steg i att ge patienterna mer inflytande över sin vård. Mot den bakgrunden har det fattats ett politiskt beslut att permanenta och breddinföra arbetssättet för patienter med psykossjukdom, säger hon och fortsätter:

– Det är viktigt att poängtera att det i dag saknas studier som tydligt kan visa effekten av självvald inläggning jämfört med sedvanlig vård. Men även om vi permanentar ett arbetssätt så innebär det inte att vi slutar utvärdera det. Vi tar förstås med oss att sådana studier kommer att behövas i framtiden för att mer systematiskt kunna utvärdera det här arbetssättet.

Projektet om självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende har ett systerprojekt i Region Skåne och även på andra håll i landet tycks intresset för modellen vara stort, enligt en kartläggning som Dagens Medicin gjorde i början av förra året.