Överlag i landet är patienterna nöjda med den specialiserade somatiska vården. I kategorier som emotionellt stöd, kontinuitet och bemötande var omkring 80 procent nöjda. Högst är helhetsintrycket av den öppna specialiserade vården där 90 procent var nöjda. Lägst ligger kategorin »information och kunskap« inom den slutna specialiserade sjukhusvården på 78 procent nöjda.

Men siffrorna har också brutits ned på olika nivåer och där syns vissa skillnader. Ett exempel är att män i regel är något mer positiva. Mest märks skillnaden i frågan »Diskuterade läkaren eller någon annan ur personalen levnadsvanor med dig?« Kvinnor svarade »nej« i betydligt högre utsträckning.

Det finns även regionala skillnader. Helhetsintrycket varierar inte alltför mycket, men det kan göra det inom specifika frågor. På frågan om patienten hade möjlighet till emotionellt stöd från personalen i slutenvården, svarade 86 procent »ja« på Gotland, medan endast 66 procent gav det svaret i Sörmland.

En av de frågor där flest patienter gav ett positivt svar rörde ett värdigt och respektfullt bemötande, oavsett kön, religion, sexuell läggning med mera. Även tillgänglighet och delaktighet skattades högt.

– Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt som svensk vård i andra undersökningar rankats lägre när det gäller just tillgänglighet och delaktighet, säger Hans Karlsson, avdelningschef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting, i ett pressmeddelande.

Resultaten bygger på 144 000 svar i Nationell patientenkät, vilken genomfördes i våras. Enkäten skickades till patienter som besökt den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden april–maj 2018. Svarsfrekvensen är dock ganska låg, i regel under 50 procent.

En annan undersökning tidigare i år, den nationella hälso- och sjukvårdsbarometern, visade ett större missnöje när det gäller saker som vård på lika villkor, förtroende för vården och väntetider. I undersökningen, som Läkartidningen berättade om i mars i år, var det 57 procent som uppfattade att vården gavs på lika villkor, 61 procent som kände ett stort eller ganska stort förtroende för vården och 50 procent som upplevde att väntetiderna var rimliga. Dock uppgav 84 procent att de hade tillgång till den vård de behövde.

Den nya nationella patientenkäten, med statistik ned på kliniknivå, finns på SKL:s webbplats.

Läs även:

Något fler missnöjda med väntetiderna i vården