Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påtalade vid en nationell tillsyn brister i patientsäkerheten på flera akutmottagningar i landet, vilket Läkartidningen tidigare berättat. En av dessa var akuten vid Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden. 

När IVO gjorde sin uppföljning på plats tyckte personalen att situationen på akuten var lika dålig som vid tillsynen för ett år sedan, kanske rentav sämre. Detta trots att region och sjukhus har vidtagit åtgärder. Väntetiden till vårdplats är lång och akuten är inte utformad för att hysa patienter som behöver vård en längre tid. Det finns brister i egenkontroll och uppföljning när det gäller den typen av patienter, och personalen påpekar att patienter har drabbats av vårdskador medan de väntat. 

Samma dag som IVO intervjuade personalen införde sjukhuset FIKA – fiktiv vårdavdelning. Där ska patienter läggas in i väntan på slutenvårdplats. Genom den upprättas inläggningsanteckning och medicinlista. 

Enligt sjukhuset är syftet att säkerställa patientsäkerheten. Men IVO har farhågor att den fiktiva avdelningen snarare har motsatt effekt. Myndigheten skriver i sitt beslut att när patienten skrivs in på FIKA men ändå fysiskt vårdas kvar på akuten »kan deras övervaknings- och vårdbehov lätt glömmas bort«. Att skriva ut patienter till FIKA kan också göra det svårt att se den faktiska väntetiden på akuten.

Personalen på Sunderbyns akutmottagning uttryckte under IVO:s besök också oro för att stängningen av jourcentralen i Luleå under veckodagarna ökar belastningen på akuten. Det är något Läkartidningen skrev om i somras, i samband med en ökning i antalet patienter under semestertiden.

IVO har begärt statistik som jämför situationen före och efter stängningen. Den visar att antalet besök har ökat något, liksom antalet patienter som vistats mer än åtta timmar på akuten. Samtidigt är det svårt att dra alltför stora växlar på underlaget, vilket är begränsat. IVO tycker dock att frågan bör följas upp.

 

Läs även:

Akuten vid Sunderby sjukhus pressad – stängd jourcentral misstänkt orsak

IVO: Oftast god vård i väntan på en vårdplats

IVO kritiserar Karolinskas akutmottagning i Huddinge

IVO underkänner tre av sex akutmottagningar i Stockholm

IVO granskar 64 akutmottagningar