Nu har regeringens promemoria om hur patientsäkerheten ska stärkas och behörighetsärenden inom sjukvården ska hanteras bättre, varit ute på en remissrunda.

I somras lade utredningen fram sina förslag: Ge HSAN rätt att besluta om skarpare åtgärd än den som yrkats av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, inför möjlighet till kortare prövotid än tre år och gör prövotidsplaner obligatoriska. Ny legitimation och förskrivningsrätt efter återkallelse ska även kunna kombineras med prövotid. Däremot föreslogs ingen övre åldersgräns för legitimation eller möjlighet att besluta om en lindrigare åtgärd än prövotid.

Remissinstanserna är i huvudsak positiva, men ger också en del kritik. Läkarförbundet invänder mot att HSAN ska kunna gå utöver IVO:s yrkanden – exempelvis genom att återkalla en läkarlegitimation trots att IVO bara yrkat på prövotid. Skälet som anges är framför allt rättssäkerheten. Läkarförbundet tycker att regeln bara ska användas i undantagsfall och att den berörda yrkesutövaren måste få möjlighet att yttra sig på nytt om HSAN överväger en mer ingripande åtgärd.

Läkarförbundet har däremot inget emot att prövotidsplanen blir obligatorisk, även om man tvivlar på att det innebär någon större förändring mot i dag eftersom »prövotid så gott som alltid förenas med en prövotidsplan«. Förbundet tycker också det är bra att ge möjlighet till kortare prövotid än tre år, eftersom det ger en större flexibilitet. Som exempel nämns fall då yrkesutövaren, när beslutet om prövotid tas, redan har påbörjat en framgångsrik behandling mot sitt missbruk. Man föreslår även att ett system för kompetensutveckling inrättas för dem som har prövotid eller behöver förbättra eller upprätthålla sina kunskaper inför ansökan om en ny legitimation.

Att inte införa en lindrigare åtgärd än prövotid eller en övre åldersgräns är bra, enligt förbundet. Man påpekar att disciplinpåföljder togs bort 2011 och att införandet av en lindrigare åtgärd skulle vara en återgång till det gamla systemet. När det gäller åldersgräns skriver förbundet i sitt svar att många läkare arbetar efter pensionsåldern och inte utgör någon särskild riskgrupp – utan tvärtom är extra värdefulla genom sin långa erfarenhet.

Även Svenska läkaresällskapet är tveksamma till att ge HSAN möjlighet till hårdare åtgärder än IVO yrkat på: »Vår uppfattning är att IVO är den myndighet som har den bästa expertisen för att bedöma vilken åtgärd som är mest lämpad i det enskilda fallet«.

I remissvaret skriver sällskapet också att vårdgivarens roll i prövotidsplanen bör betonas mer. Arbetsgivaren ska inte bara vara informerad om att medarbetaren har fått prövotid utan exempelvis en verksamhetschef med ansvar för patientsäkerheten bör också vara insatt i detaljerna i planen för att kunna följa upp framstegen som görs bättre.

Läs mer:

Inget förslag om övre åldersgräns för läkarlegitimation

HSAN efterfrågar fler åtgärder för riskindivider

HSAN:s ordförande bekymrad över »kryphål« i lagen

HSAN:s ordförande om yrkeslegitimationer: »Överväg en övre åldersgräns«

Bakgrund

I november förra året fick Mats Wiberg, expeditions- och rättschef på regeringskansliet, i uppdrag av regeringen att göra en översyn av patientsäkerhetslagen. 

Bakgrunden till utredningen är bland annat att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN) ordförande Susanne Billum i ett brev till Socialdepartementet efterlyst starkare lagstöd för att kunna kräva att läkare, som fått legitimationen återkallad och vill ha en ny, visar att de är lämpliga och har aktuella medicinska kunskaper. Hon la också fram idén om en övre åldersgräns för legitimerad vårdpersonal med möjlighet till dispens för att få fortsätta arbeta och ett eventuellt införande av en lindrigare åtgärd än prövotid.

Läs hela förslaget: »Åtgärder för en stärkt patientsäkerhet och en effektivare hantering av behörighetsärenden inom hälso- och sjukvården«.