Gustaf Kallryd förutspår ett förändrat sökmönster bland de svenska utlandsstudenterna framöver. Särskilt tydligt tror han det kommer att bli i Polen, där AT-tjänstgöring krävs för läkarlegitimation. Polen har länge varit det land utanför Sverige som har flest svenska läkarstudenter. Majoriteten väljer att göra sin AT i Sverige, och många läkarstudenter som studerar i Polen är oroliga inför framtiden. Förutom Polen har även läkarutbildningarna i Kroatien och Danmark krav på AT. Många frågetecken återstår, men läkarstudenterna som pluggar i länderna i dag bedöms inte påverkas eftersom det gamla systemet kommer att finnas kvar under en tid.

– I Polen tror jag det kommer bli en drastisk minskning av svenska läkarstudenter. Att göra AT där kan vara svårt om man inte kan polska, säger Gustaf Kallryd.

För några år sedan gjordes den polska läkarutbildningen om och kravet på AT togs bort, men återinfördes sedan igen. SLF Student Utland uppvaktar de polska lärosätena och myndigheterna för att göra dem uppmärksamma på förändringarna av läkarutbildningen i Sverige.

BT ska enligt liggande promemoria börja gälla redan år 2020 för de utlandsutbildade läkarna som blir legitimerade i samband med läkarexamen.

– I långa loppet tror jag bastjänstgöring är jättebra. Man får en introduktion, slussas in i det svenska systemet och blir jämbördig med en svensk student som läst i Sverige. Men det är ett nytt system och en tid kommer AT och BT att löpa parallellt. Då finns en risk att vi som läser i utlandet blir lite försökskaniner, säger Gustaf Kallryd.

Han påpekar också att det finns ett mörkertal när gäller antalet svenska utlandsstudenter eftersom många som befinner sig i sluttampen av utbildningen inte har studiemedel. Därför syns de inte i statistiken från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

– Där måste vi bevaka att det blir bra och säkerställa att alla som får legitimation i utlandet har möjlighet att göra BT. Det blir en väldigt prioriterad fråga nästa år.

I år har SLF students utlandssektion annars fokuserat på tre frågor: Föra en dialog med Socialstyrelsen om handläggningstiden för utlandsstudenter som vill jobba som underläkare i Sverige, öka möjligheterna till praktikplatser i Sverige samt kartlägga förekomsten av psykisk ohälsa bland svenska läkarstudenter i utlandet.

När det gäller den första frågan, tycker ordföranden att framsteg har nåtts under året.

– Vi har haft en bra dialog med Socialstyrelsen. Handläggningen verkar fungera bättre nu. Vi har också tagit fram en guide tillsammans med Socialstyrelsen för att öka antalet kompletta ansökningar.

Kartläggningen om utlandsstudenternas psykiska hälsa är inte klar. Men enligt Gustaf Kallryd tyder den första genomgången av de inkomna enkätsvaren dock på att det, liksom för de svenska läkarstudenterna, verkar finnas problem.

– Det är en dyster bild även för svenska läkarstudenter utomlands – kanske till och med ännu dystrare. Det är minst lika tufft på utländska läkarutbildningar. Sedan påverkar nog faktorn att flytta hemifrån också en del.

Vilka blir de stora frågorna nästa år för er?

– Vi fortsätter att ställa samman kartläggningen av den psykisk ohälsan för att sedan se vilka åtgärder vi kan göra för att öka det psykiska välmåendet. Arbetet med praktikplatser och läkarassistenttjänster – som också behöver bli fler – fortsätter vi också med. Sedan blir slopandet av AT som sagt en het fråga.

Läs också, om psykisk ohälsa:

SLF student kräver hållbara studiemiljöer

Psykisk ohälsa och sjärlvmordstankar vanligt bland läkarstudenter

Läkarstudenter organiserar sig mot psyskisk ohälsa

Läs också, om nya läkarutbildningen: 

Lärosäten vill skjuta fram starten på nya läkarutbildningen

Oro för nyexaminerade läkares kompetens när AT tas bort

Oro för sinande studiemedel med sexårig utbildning

SKL om läkarutbildningen

Förslag om BT nu på socialutskottets bord